In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op // kesäyliopisto

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op // kesäyliopisto

Aika ja paikka Keskiviikko 21.10., tiistai 27.10. ja torstai 29.10.2020 klo 15–18.15, Joensuu

Kouluttaja Psykologi Juha Siira

Kohderyhmä Koulutus sopii sosiaali- ja terveys- sekä opetus- ja kasvatusalalla työskenteleville: kuten sairaanhoitajille, opettajille, koulunkäyntiavustajille, nuoriso-ohjaajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille ja näiden alojen opiskelijoille sekä lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille.

Hinta 195 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 06.10.2020

Sisältö

Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikullavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Opintojakso kuuluu Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintokokonaisuuteen (25 op), mutta sen voi suorittaa myös yksittäisenä opintojaksona. Opinnot järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena ja opetus vastaavaa Itä-Suomen yliopiston (UEF) opetussuunnitelmien mukaista opetusta.

Lisätietoja Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintokokonaisuudesta >>


Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op -opintojakson tarkempi sisältö

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Suoritustavat
Luennot 12 t ja laaja essee

Arviointi
0-5

1. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. ss. 91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.

2. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.
https://www.hotus.fi/lasten-kaltoinkohtelun-tunnistamisen-tehokkaat-menetelmat-sosiaali-ja-terveydenhuollossa-hoitosuositus/

3. Traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito -suositus.
https://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50080

4. Joki-Erkkilä M & Korkman J. Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä – mitä tulee huomioida? Duodecim 2015;131(10)
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12270

5. Muukkonen T & Tulensalo H. Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015;131(10)
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12268

6. Tuominen M & Ellonen N. Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015;131(10)
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12269

7. Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Koskinen S & Alapulli H. Epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä – tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa. Duodecim 2015;131(10).
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12271

8. Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020- 2025 Osa 11 (STM)
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4

9. Kansallisen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelman tavoite- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2018-2025 Osa 1 (THL)
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136205/URN_ISBN_978-952-343-082-2.pdf?sequence= 1&isAIlowed=y

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Kaikki täydennyskoulutukset