In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Sosiaalityö, perusopinnot 25 op (UEF) // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Sosiaalityö, perusopinnot 25 op (UEF) // kesäyliopisto

Sosiaalityö, perusopinnot 25 op (UEF) // kesäyliopisto

Aika ja paikka Aloitus ke 7.9.2022 klo 16.30-18.15, verkkokoulutus

Kouluttaja Tuutorina YTM Marianne Maksniemi

Kohderyhmä Sosiaalityön opinnot soveltuvat ensisijaisesti niille, joiden tavoitteena pätevöityä sosiaalityöntekijäksi. Sosiaalityön opinnoista hyötyvät myös muualla sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät, jotka haluavat ymmärtää auttamistyön luonnetta ja perustaa sekä yhteiskunnan toimintamekanismeja. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opiskelijoille.

Hinta 490 €, arvonlisäveroton koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 10.08.2022

Sisältö

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön perusopinnoissa perehdytään sosiaalityön teoreettiseen perustaan, sosiaalityön ammatillisuuteen ja toimintaympäristöön, rakenteelliseen ja vaikuttavaan sosiaalityöhön sekä tutkivaan sosiaalityöhön. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä.


// Sinustako sosiaalityöntekijä?
// Sosionomista sosiaalityöntekijäksi

Oletko suorittanut sosionomin, yhteisöpedagogin, geronomin tai kuntoutuksen ohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon? Haluaisitko pätevöityä sosiaalityöntekijäksi? Riveria kesäyliopistossa voit opiskella sosiaalityötä tutkintotavoitteisesti ja saada opintoihisi hyväksilukuja aiemmasta tutkinnostasi. Lukuvuonna 2022–2023 on mahdollista opiskella Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset sosiaalityön perusopinnot (25 op). Seuraavina lukuvuosina mahdollista opiskella sosiaalityön aineopinnot (35 op) ja muita tutkintoon kuuluvia opintoja. Opintojesi tukena toimii kesäyliopiston oma tuutori sekä tuutoriryhmä, jotka auttavat sinua opinnoissasi eteenpäin. Voit osallistua opintoihin myös ilman ammattikorkeakoulutaustaa, opinnot ovat kaikille avoimia!

Suorittamalla sosiaalityön perus- ja aineopinnot sinun on mahdollista hakea yhteishaussa sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi.

Sosiaalityöntekijän sijaispätevyys
Mikäli suoritat avoimessa yliopistossa sosiaalityön perus- ja aineopintojen lisäksi sosiaalityön käytäntö 2:n, sinun on mahdollista hakea sosiaalityöntekijän sijaisuuksia. Sijaispätevyydestä löydät lisää tietoa Valviran sivuilta: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/sosiaalihuollon-tehtavissa-toimiminen


Kiinnostaako sinua ihmisläheinen auttamistyö?
Täydennä osaamistasi sosiaalialalla

// Sosiaalityön perusopinnot 25 op koostuvat viidestä viiden opintopisteen opintojaksosta:

  • Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op
  • Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op
  • Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op
  • Tutkiva sosiaalityö 5 op
  • Johdatus sosiaalioikeuteen 5 op

// Korvaavuudet aiemman tutkinnon perusteella

Sosionomin, geronomin, kuntoutuksen ohjaajan tai yhteisöpedagogin ammattikorkeakoulututkinnolla saa korvattua kokonaan opintojakson Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op.

Sosionomin, geronomin, kuntoutuksen ohjaajan tai yhteisöpedagogin ammattikorkeakoulututkinnolla saa Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op -opintojaksosta hyväksiluetuksi opintojakson kirjallisuustentin. Monimuoto-osuus opintojaksolta tulee suorittaa.

Opinnot vastaavat Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja

// Opintojen toteutus
Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Opintojakso sisältävät aikataulutettuja tehtäviä. Opintojaksot suoritetaan mm. oppimistehtävillä ja tenteillä. Lisäksi kesäyliopisto järjestää opiskelijoille säännöllisiä etänä järjestettäviä tuutoritapaamisia, jossa opiskelijat saavat ohjausta ja tukea opiskeluun. Lisäksi opiskelijat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea.

Ensimmäisillä tuutoritapaamisilla käydään läpi yleisiä opintoihin liittyviä käytännön asioita sekä tutustutaan tuutoriin ja ryhmään, joten on suositeltavaa osallistua tuutoritapaamisiin alusta asti vaikkei suorittaisikaan kaikkia opintojaksoja.

Tuutoritapaamisilla tuetaan opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja tarjotaan opiskeluyhteisö itsenäisen opiskelun sijaan

// Ajankohdat
Orientaatio opintoihin
Tuutoritapaaminen: ke 7.9.2022 klo 16.30–18.15, etäopetus

Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op
Verkko-opiskelu: 12.9.–30.11.2022
Tuutoritapaaminen: ke 14.9.2022 klo 16.30–18.15, etäopetus

Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op
Verkko-opiskelu: 24.10.2022–16.5.2023.
Orientaatioluento: ma 31.10.2022 klo 16-18, etäopetus
Tuutoritapaaminen: ke 26.10.2022 klo 16.30–18.15, etäopetus
Osallistuminen yhteen seminaareista (etäopetus)
1. seminaari: 7.2.2023 klo 15–19
2. seminaari: 28.3.2023 klo 15–19
3. seminaari: 9.5.2023 klo 15–19

Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op
Verkko-opiskelu: 11.–29.11. 2022
Tuutoritapaaminen: ke 16.11.2022 klo 16.30–18.15, etäopetus

Johdatus sosiaalioikeuteen 5 op
Verkko-opiskelu: 15.1.–15.4.2023
Tuutoritapaaminen: ke 18.1.2023 klo 16.30–18.15, etäopetus

Tutkiva sosiaalityö 5 op
Verkko-opiskelu: 20.3.–15.5.2023
Tuutoritapaaminen: ke 22.3.2023 klo 16.30–18.15, etäopetus

Säännölliset tapaamiset ryhmän kanssa!
Tuutoriopettajan ja ryhmän tuki läpi opintojen!


Opintojaksojen sisällöt ja ajankohdat

// Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op 

Verkko-opiskelu
12.9.–30.11.2022. Verkkoluennot, kirjallisuustentti ja oppimispäiväkirja.

Tuutoritapaaminen
ke 7.9.2022 klo 16.30–18.15, etäopetus 

Sisältö
Sosiaalityölle keskeiset käsitteet, arvot, etiikka ja toimintaympäristöt. Sosiaalityön yhteiskunnallinen ja tieteellinen konteksti sekä käytännön suhde tutkimukseen ja teoriaan. Näitä tarkastellaan suhteessa sosiaalityön kohdeilmiöihin ja niiden määrittymiseen sekä sosiaalityön ammatillisen työn tiedonmuodostukseen. 

Suoritustapa
Oppimispäiväkirja ja kirjallisuustentti.  

Toteutustapa
Luennot (26 t), kirjallisuustentti ja oppimispäiväkirja verkossa. Omatoiminen työskentely 105 tuntia. 

Tenttikirjallisuus
1) Juhila, K.: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Tampere: Vastapaino, 2006. JA Törrönen. M. ym. (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 2016. Muu mahdollinen opintojakson moodlessa jaettava materiaali.  

Kirjallisuustentit
Opintojakson kirjallisuus tentitään avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Opettaja
apulaisprofessori Elisa Tiilikainen. 

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Kirjallisuustentti 50%, luentoihin pohjautuva oppimispäiväkirja 50%. 

//  Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden tukemisen perusteet 5 op

Verkko-opiskelu
24.10.2022 –16.5.2023 

Orientaatioluento
Ma 31.10.2022 klo 16-18, etäopetus 

Tuutoritapaaminen
Ke 26.10.2022 klo 16.30–18.15, etäopetus 

Osallistuminen yhteen seminaareista (etäopetus)
1. seminaari: 7.2.2023 klo 15–19
2. seminaari: 28.3.2023 klo 15–19
3. seminaari: 9.5.2023 klo 15–19 

Sisältö
Opintojaksolla tutustutaan sosiaalipalveluiden kenttään käytännön jakson ja oppimistehtävien avulla. Käytännön jaksolla ja oppimistehtävissä perehdytään sosiaalityön asemaan erilaisissa toimintaympäristöissä, sosiaalipalveluiden järjestö- ja hanketyöhön sekä niiden kytkentään sosiaalityöhön.

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut ammatilliseen sosiaalityöhön, kolmannen sektorin toimintaan ja hanketyöhön. Opiskelija tunnistaa sosiaalityössä kohdattavien haastavien elämäntilanteiden merkityksiä ja niistä aiheutuvien tuen tarpeiden lähtökohtia. Opiskelija hahmottaa sosiaalityön erilaisia asiakkuuksia, asiakkaan toimijuuden tukemista ja sosiaalityön käytännön roolin osana palvelujärjestelmää. 

Suoritustapa
Orientaatioluentoon osallistuminen, aktiivinen työskentely jakson verkko-oppimisympäristössä ja oppimistehtävät: käytännön jakson oppimissuunnitelman ja käytännön jaksoon liittyvän esseen laatiminen. Käytännön jakson suorittaminen (5 työpäivää/36 h) ja esseeseminaariin osallistuminen.  

Toteutustapa
Monimuoto-opintoina: orientaatioluento ja esseeseminaari, käytäntöjakso (36 t), verkko-oppimisympäristössä työskentely sekä itsenäinen työskentely. Käytössä Moodle-oppimisympäristö. Opintojakson toteutus muutoin verkossa, mutta harjoittelu tarkoittaa tutustumista johonkin sosiaalityön käytännön yksikköön, ja opiskelija järjestää harjoittelupaikan itse. Harjoittelu ohjeistetaan tarkemmin opintojakson alussa. 

Opettaja
Piia Puurunen 

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5, aktiivinen työskentely verkko-oppimisympäristössä, orientaatioluennolle ja esseeseminaariin osallistuminen sekä yksilötyönä tehtävä essee. 

// Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op

Verkko-opiskelu
1.11.–29.11.2022  

Tuutoritapaaminen
ke 16.11.2022 klo 16.30–18.15, etäopetus 

Sisältö
Sosiaalityön teoreettiset koulukunnat, sosiaalityön yhteiskunnallinen kehys ja sosiaalityö tutkimus.

Tavoitteet
Opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin. Opiskelijalla on valmius kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista ammatillista kasvua. 

Suoritustapa
Kirjallisuustentti. Luennot ja kirjallisuus suoritetaan samalla kertaa. Molemmista osioista on päästävä läpi, jotta suoritus on hyväksyttävissä. Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana. 

Toteutustapa
Etäopetus. Luennot 12 h ja kirjallisuustentti. 

Tenttikirjallisuus
Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, 2005; Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009. 

Opettaja
Professori Timo Toikko 

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Luennot 1/3, kirjallisuus 2/3. 

// Johdatus sosiaalioikeuteen 5 op

Verkko-opiskelu
15.1.–15.4.2023 

Tuutoritapaaminen
ke 18.1.2023 klo 16.30–18.15, etäopetus 

Sisältö
Perus- ja ihmisoikeuksien perusteet, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta. Sosiaalioikeuden perusteet ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten oikeudellinen asema.

Tavoite
Opintojaksolla opiskelija perehtyy hallinto- ja sosiaalioikeudelliseen sääntelyyn sosiaalityön kontekstissa. Opiskelija osaa hahmottaa opintojakson suoritettuaan perus- ja ihmisoikeuksien vaikutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hallintotoimintaan sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sääntelykokonaisuuden perusteet ja ymmärtää siihen liittyvien hallinto- ja sosiaalioikeudellisten periaatteiden vaikutuksen. Opiskelija ymmärtää sosiaalityön professioon liittyvät oikeudelliset velvoitteet ja omaa perustaidot juridisesta tiedonhankinnasta ja oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta. 

Suoritustapa
Oppimistehtävät ja luennot (20 h). Luennot tulevat saataville myös tallenteena. Kurssilla voi olla myös lähiopetuksena toteutettavia harjoitussessioita. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat valita joko lähi-tai etäopetusmahdollisuuden. Tarkempi ohjeistus kurssin Moodle-alustalla. 

Toteutustapa
Monimuoto-opintoina 

Oppimateriaalit
Nykänen Pekka: Johdatus oikeusjärjestykseen 2019 (osat 1 ja 2)                       
Mäenpää Olli: Hallinto-oikeus 2018 (opettajan ilmoittamin osin) 

Ilmoitettua oppimateriaalia voidaan tarkentaa ja täydentää Moodlessa ilmoitettavalla kirjallisuudella.    

Opettaja
Yliopistolehtori Pauli Rautiainen 

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. 

//  Tutkiva sosiaalityö 5 op 

Verkko-opiskelu
20.3.–15.5.2023 

Tuutoritapaaminen
ke 22.3.2023 klo 16.30–18.15, etäopetus 

Sisältö
Sosiaalityön tutkimuskohteet, tutkimusperusteisuus ja tutkimuseettiset periaatteet. Tieteellinen argumentointi, raportointi sekä tieteellisen kirjoittamisen prosessi, ohjeet ja säännöt. 

Tavoite
Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön tutkimuskohteita, tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuseettisiä periaatteita sekä antaa esimerkkejä sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön suhteesta. Opiskelija osaa tunnistaa tieteellisen raportoinnin muotoja, rajata tutkimuskysymyksen ja vastata siihen tieteellisessä esseessä prosessikirjoittamisen periaatteita toteuttamalla. 

Suoritustapa
Ideapaperin ja esseen kirjoittaminen, oppimistehtävät verkossa. Osallistuminen harjoituksiin. Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana. 

Opintojaksosta saa hyväksiluvun aiemmalla yliopistotutkinnolla. 

Toteutustapa
Monimuoto-opetus. Avoimen yliopiston ja sivuaineopiskelijoille harjoitusryhmä toteutetaan etäopetuksena, ei tallenteita. 

Oppimateriaali
Verkko-oppimisympäristössä jakson alussa jaettava materiaali. 

Opettaja
yliopistonlehtori Riitta-Liisa Kinni 

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. 


// Hinta
Opintokokonaisuus 490 €, kesäyliopiston arvonlisäveroton koulutus
Yksittäiset opintojaksot 100 €, kesäyliopiston arvonlisäveroton koulutus

Tuutoroinnin osuus 265 € laskutetaan yhdessä erässä ennen opintojen alkamista. Yliopiston rekisteröintimaksut (yht. 225 €) opiskelijat maksavat itse suoraan yliopistoon sitä mukaan, kun rekisteröityvät opintojaksoille (9 €/opintopiste). Tarkemmat ohjeet rekisteröitymisestä annetaan opintojen alkamisen yhteydessä.

// Tuutori
Opintojen tuutorina toimii Marianne Maksniemi

Hei, olen kuopiolainen, 35-vuotias sosiaalityöntekijä. Olen valmistunut Itä-Suomen yliopistosta sosiaalityön maisteriksi 2016 ja tällä hetkellä teen jatko-opintoja ja pienimuotoista opetustyötä samassa yliopistossa. Aikaisemmalta koulutukselta lähihoitaja. Tällä hetkellä työskentelen lähinnä lastensuojelun parissa kuntasektorilla. Vapaa-ajalla tärkeää on omat lapset, kesällä yrttien kasvattaminen ja talvikautena matkustelu, jotka toimivat hyvänä vastapainona työhön. Harrastan mielelläni myös musiikkia, lukemista ja pakohuonepelejä.

// Opintoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset opintokokonaisuuteen 10.8.2022 mennessä tältä sivulta löytyvällä lomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi viimeisenä ilmoittautumispäivänä 10.8.2022, jonka jälkeen osallistumista ei voi peruuttaa maksutta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai se tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, perimme kesäyliopiston tuutorointimaksun kokonaisuudessaan. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen on myös mahdollista vielä ilmoittautua mukaan, mikäli koulutuksessa on vapaita paikkoja.

Mikäli ilmoittauduit vain yksittäisille opintojaksoille, niin kirjoita ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja -kohtaan opintojakson/opintojaksojen nimet joille ilmoittaudut. Yksittäisille opintojaksoille sitovat ilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson aloitusta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519


Ilmoittautumisaika on päättynyt, tiedustele vapaita paikkoja.

Apua ilmoittautumiseen
Kesäyliopisto p. 013 244 2540 // kesayliopisto@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519

Kaikki täydennyskoulutukset