In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Psykologia, perusopinnot 25 op (UEF) // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Psykologia, perusopinnot 25 op (UEF) // kesäyliopisto

Psykologia, perusopinnot 25 op (UEF) // kesäyliopisto

Aika ja paikka Aloitus 22.9.2021

Kouluttaja Henrietta Smolander

Kohderyhmä Psykologisia tietoja ja taitoja tarvitaan laajasti yhteiskunnassa ja omassa elämässä. Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opinnoilla voi monipuolistaa työelämäosaamista ja kehittää ammattitaitoa. Ne antavat myös hyvän mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin ja ne sopivat täydentämään muita opintoja.

Hinta Opintokokonaisuus 490 €, kesäyliopiston arvonlisäveroton koulutus. Kokonaisuus laskutetaan 2 erässä (196€ syyslukukaudella ja 294€ kevätlukukaudella).

Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.08.2021

Sisältö

Psykologia on tiede, joka tutkii ja selittää ihmisten toimintaa sekä toiminnan muutoksia. Psykologia antaa valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmisiä ja heidän toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologian perusopintojen tavoitteena onkin antaa monipuolinen käsitys psykologiatieteen eri osa-alueista.

Tieteenalana psykologia pyrkii vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten ihminen käsittelee tietoa? Miten hän havainnoi, kokee, oppii, muistaa ja unohtaa? Miten ihmisen aivotoiminta on yhteydessä hänen käyttäytymiseensä? Mitä on mielenterveys ja miten sitä ylläpidetään? Miten ihmissuhteet vaikuttavat yksilön elämään? Miten ihminen kasvaa ja kehittyy? Miten siihen voidaan vaikuttaa?

Opinnot alkavat kaksiosaisella orientaatiolla opintoihin:

Keskiviikkona 22.9.2021 klo 17-19

Keskiviikkona 29.9.2021 klo 17-19

Myöhempien tapaamisten aikataulun löydät jokaisen opiontojaksoesittelyn kohdalta (alempana tällä sivulla).

Tarkempi tapaamispaikka vahistetaan myöhemmin sähköpostitse.

Tutustu yliopisto-opiskeluun!

Säännölliset tapaamiset ryhmän kanssa!

Tutoropettajan ja ryhmän tuki läpi opintojen!

Kenelle opinnot sopivat
Psykologisia tietoja ja taitoja tarvitaan laajasti yhteiskunnassa ja omassa elämässä. Voidaankin sanoa, että psykologia hyödyttää kaikkia ihmisten kanssa työskenteleviä (mm. opetus- ja hoiva-ala, asiakaspalvelu, johtotehtävät, ihmisen tiedonkäsittelyyn liittyvät tehtävät kuten ohjelmistosuunnittelu). Myös lasten saanti ja tarve oman elämän ymmärtämiseen voivat johtaa psykologian opiskeluun.
Psykologian opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä ja toimintaa arjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille, alan opintoja suunnitteleville ja muiden opintojen tueksi. Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

  • henkilöstöjohdon tehtävissä toimiville,
  • vanhuspalveluissa työskenteleville,
  • opettajille tai
  • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (psykologia) ja laajemmin sivuaineiksi.

Toteutus

Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Opintojen Moodle-oppimisympäristössä on luentotallenteita, jotka voi katsoa omaan tahtiin. Opintojaksot suoritetaan oppimistehtävillä / kirjatenteillä jotka suoritetaan annetun kirjallisuuden pohjalta. Lisäksi kesäyliopisto järjestää opiskelijoille säännöllisiä tutortapaamisia, jossa opiskelijat saavat ohjausta ja tukea opiskeluun. Yhdessä ryhmän kanssa harjoitellaan  myös yliopistossa tarvittavia opiskelutaitoja. Opintokokonaisuuden alussa jokaiselle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Opiskelijan on suositeltavaa osallistua tutortapaamisiin. Tavoitteena on, että ryhmä etenee opinnoissa samaan tahtiin. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opinnot kokonaan itsenäisesti omassa tahdissa, on suositeltavaa ilmoittautua opiskelemaan suoraan avoimeen yliopistoon (Itä-Suomen yliopisto).

Tutortapaamisilla tuetaan opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja tarjotaan opiskeluyhteisö itsenäisen opiskelun sijaan.

Suoritustavat

Oppimistehtävät, kirjatentit, verkkotentit opintojaksosta riippuen.

Arviointi

0-5

Tarkempi sisältö
Psykologian perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle monipuolinen käsitys psykologian peruskäsitteistä ja eri osa-alueista. Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta (yhteensä 25 op).

Tuutortapaamiset:

Ke 6.10. klo 17-19

Ke 13.10. klo 17-19

Ke 3.11. klo 17-19

Henkilökohtaiset HOPS-keskustelut toteutetaan viikolla 43.

Sisältö:
Opintojakso käsittelee ihmisen kehitystä lapsuudessa, aikuisuudessa ja vanhuudessa. Aihealueita ovat mm. kehityksen eri osa-alueet elämänkulun eri vaiheissa sekä yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitys kehitystä muokkaavina tekijöinä.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää kehityspsykologisten teorioiden peruskäsitteitä ja ydinkysymyksiä, erotella kehityksen eri osa-alueita (sosiaalinen, kognitiivinen ja emotionaalinen) elämänkulun eri vaiheissa ja arvioida yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitystä yksilön kehitykseen.

Oppimateriaali:
1) Kronqvist, E-L. & Pulkkinen, M-L. Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. 2007.
2) Nurmi, J-E. Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. Ihmisen psykologinen kehitys. 2014. 1.- 6. painos. (myös e-kirjana)
3) Salmivalli, C. Kaverien kanssa – vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. 2008.

Suoritustavat: Oppimistehtävät ja/tai verkkotentit

Arvostelu: 0-5

Tuutortapaamiset:

Ke 17.11. klo 17-19

Ke 1.12. klo 17-19

Ke 15.12. klo 17-19

Sisältö:
Opintojaksolla perehdytään kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin ja näiden kahden psykologian alueen välisiin yhteyksiin. Teemoja ovat mm. havaitsemisen, tarkkavaisuuden ja muistin kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit sekä hermoston toiminnan perusteet, hermoston kehitys, rakenteet ja muotoutuvuus.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja erotella kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimuskohdetta, peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä, osaa kuvata havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta sekä määritellä aistijärjestelmien toiminnan, kognitiivisten prosessien sekä hermoston kehityksen rakenteen ja muovautuvuuden perusteita.

Oppimateriaali:

Osa 1: Kognitiivisen psykologian perusteet (2 op):
1) Eysenck, M. W. & Keane, M. T. Cognitive Psychology. A Student’s Handbook. 5. painos tai uudempi, luvut 1–7. (myös e-kirjana) tai Eysenck, M. V. Fundamentals of cognition, 2012. 2. painos, luvut 1-5.

Tai seuraavat kotimaiset lähteet:

2) Paavilainen, P. Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. 2016.
3) aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto. 5.-8. painos. 2015.) sekä Aducate Moodlessa oleva oheismateriaali.

Osa 2: Neuropsykologian perusteet (3 op):
1) Kalat, J.W. Biological Psychology. 8. tai uudempi painos, luvut 1–8. (12. painoksessa 2016 luvut Introduction – Chapter 7).

Tai seuraavat kotimaiset lähteet:

1) Hari, R. ym. Ihmisen mieli. 2015. (myös e-kirjana)
2) Jehkonen, M., Saunamäki, T., Paavola, L. & Vilkki, J. (toim.) Kliininen neuropsykologia. 2015.
3) Paavilainen, P. Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. 2016.
4) aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto. 5.-8. painos. 2015.) sekä Aducate Moodlessa oleva oheismateriaali.

Suoritustavat: Oppimistehtävät tai kirjallisuustentit

Arvostelu: 0-5

Tuutortapaamiset:

Ke 12.1. klo 17-19

Ke 26.1. klo 17-19

Ke 16.2. klo 17-19

Sisältö:
Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa määritellä ja selittää persoonallisuuden psykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä ja tunnistaa, miten motivaatio, emootiot ja persoonallisuus ovat yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin.

Oppimateriaali:
1) Haslam, N. Introduction to Personality and Intelligence. (myös e-kirjana). 2007.

Tai seuraavat kotimaiset lähteet:

2) Keltikangas-Järvinen, L. Temperamentti. Ihmisen yksilöllisyys. 2015.
3) Metsäpelto, R-L. & Feldt, T. (toim.) Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. 2010. (myös e-kirjana)
4) Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. (toim.) Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. 2005. (myös e-kirjana) sekä 5) aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 5.Persoonallisuus ja mielenterveys. 4.-8. painos. 2015.) sekä Aducate Moodlessa oleva oheismateriaali.

Suoritustavat: Oppimistehtävät

Arvostelu: 0-5

Tuutortapaamiset:

Ke 2.3. klo 17-19

Ke 16.3. klo 17-19

Ke 6.4. klo 17-19

Sisältö:
Opintojaksolla tarkastellaan terveyden ja mielenterveyden psykologian lähestymistapoja ja peruskäsitteitä, keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden luokittelua, terveyden ja mielenterveyden tutkimista, edistämistä ja interventioita sekä psykologin asiantuntijaroolia.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa terveyden ja mielenterveyden psykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja paradigmaattisia lähestymistapoja, tunnistaa keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokitusjärjestelmät, hahmottaa terveyden ja mielenterveyden edistämisen ja interventioiden perusteita sekä hahmottaa psykologin roolia asiantuntijana.

Oppimateriaali:

Valinnan mukaan
1) Barlow D.H. (toim.) 2014. The Oxford handbook of clinical psychology. Luvut: 4, 5, 7, 10-12. (myös e-kirjana)
2) Broberg, A., Almqvist, K. & Tjus, T. Kliininen lapsipsykologia. 2005. (myös e-kirjana)
3) Friedman H.S. (toim.) 2011/2012. The Oxford handbook of health psychology. Luvut: 3, 4, 9, 10 ja 15.
4) Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. 2016.
5) Kendall, P. Childhood Disorders. 2000.
6) Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. Psykiatria. 2014 tai uudempi painos. (myös e-kirjana) Osa I: luvut 1-3; Osa II: luvut 4-9, 11, 13-18; Osa IV: luvut 26-30; 2017 painoksesta vastaavat luvut.
7) Ogden J. 2012. Health Psychology. Luvut: 1, 2, 3, 8, 11, 12. (myös e-kirjana)
8) Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. 2005.
9) Toivio, T. & Nordling, E. Mielenterveyden psykologia. 2013.
10) aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 5. Persoonallisuus ja mielenterveys. 4.-8. painos. 2015.) sekä Aducate Moodlessa oleva oheismateriaali.

Suoritustavat: oppimistehtävät ja/tai verkko- / kirjallisuustentit

Arvostelu: 0-5

Sisältö:
Tutkimusongelmat, muuttujat ja mittaaminen, kokeellinen tutkimus, korrelatiiviset tutkimusmenetelmät, havainnointi, laadullisen tutkimuksen aineistot ja analyysitavat sekä tutkimuksen etiikka.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet, käsitteet ja eettiset peruskysymykset sekä tunnistaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen psykologisen tutkimuksen lähtökohdat, kysymyksenasettelut ja tutkimusmenetelmät.

Oppimateriaali:
1) Breakwell, G.M., Smith, J.A. & Wright, D. B. (toim.) Research methods in psychology, 4. painos. 2012 tai 2006. Luvut 1-6 ja 13-21. (3. painos 2006. Luvut 1-7, 10-14 ja 16-18.) tai Frost, N. Qualitative Research Methods in Psychology: Combining Core Approaches (myös ekirjana). 2011. Luvut 1 ja 3-5.

Tai seuraavat kotimaiset lähteet:

2) Kuula, A. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. 2013. (myös e-kirjana)
3) Metsämuuronen, J. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 2009 (myös e-kirjana) Luku I Metodologian perusteet ihmistieteissä. ja Luku III Laadullisen tutkimuksen perusteet.
4) Nummenmaa, L. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 2011. luvut 1, 2 ja 3.
5) Paavilainen, P. Psykologian tutkimustyöopas. 2015.
6) Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita. 2016.

Suoritustavat: Oppimistehtävät tai kirjallisuustentti

Arvostelu: 0-5

Tuutortapaamiset:

Ke 13.4. klo 17-19

Ke 27.4. klo 17-19

Ke 11.5. klo 17-19

Opintojen päätöstapaaminen:

Ti 24.5. klo 17-18.30

Sisältö:
Opintojaksolla tarkastellaan terveyden ja mielenterveyden psykologian lähestymistapoja ja peruskäsitteitä, keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden luokittelua, terveyden ja mielenterveyden tutkimista, edistämistä ja interventioita sekä psykologin asiantuntijaroolia.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa terveyden ja mielenterveyden psykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja paradigmaattisia lähestymistapoja, tunnistaa keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokitusjärjestelmät, hahmottaa terveyden ja mielenterveyden edistämisen ja interventioiden perusteita sekä hahmottaa psykologin roolia asiantuntijana.

Oppimateriaali:

Valinnan mukaan
1) Barlow D.H. (toim.) 2014. The Oxford handbook of clinical psychology. Luvut: 4, 5, 7, 10-12. (myös e-kirjana)
2) Broberg, A., Almqvist, K. & Tjus, T. Kliininen lapsipsykologia. 2005. (myös e-kirjana)
3) Friedman H.S. (toim.) 2011/2012. The Oxford handbook of health psychology. Luvut: 3, 4, 9, 10 ja 15.
4) Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. 2016.
5) Kendall, P. Childhood Disorders. 2000.
6) Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. Psykiatria. 2014 tai uudempi painos. (myös e-kirjana) Osa I: luvut 1-3; Osa II: luvut 4-9, 11, 13-18; Osa IV: luvut 26-30; 2017 painoksesta vastaavat luvut.
7) Ogden J. 2012. Health Psychology. Luvut: 1, 2, 3, 8, 11, 12. (myös e-kirjana)
8) Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. 2005.
9) Toivio, T. & Nordling, E. Mielenterveyden psykologia. 2013.
10) aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 5. Persoonallisuus ja mielenterveys. 4.-8. painos. 2015.) sekä Aducate Moodlessa oleva oheismateriaali.

Suoritustavat: oppimistehtävät ja/tai verkko- / kirjallisuustentit

Arvostelu: 0-5

Kesäyliopiston tuutoropettaja: Henrietta Smolander

Henrietan terveiset uusille opiskelijoille:

”Olen psykologian maisterivaiheen opiskelija ja yksi lempipuuhistani onkin tutkailla ihmisen mieleen liittyviä kysymyksiä. Psykologian opinnot avasivat minulle aikanaan kokonaan uuden superkiinnostavan maailman ja tuutorina haluankin nyt olla mukana rakentamassa myös sinulle inspiroivaa psykologian opintojen aloitusta. Mielestäni ryhmässä on erityistä voimaa ja uskon, että tuutor-ryhmässä voimme saavuttaa jotain sellaista mihin yksin puurtamalla ei yltäisi. Opinnoissa ei ole tarkoitus selviytyä yksin eikä opiskelun tarvitse olla tylsää suorittamista – tehdään tulevasta lukuvuodesta yhdessä mahtava vuosi psykologian perusopintojen parissa!”

Lisätietoja

Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen, kun opintojen toteutuminen on varmistunut.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutussuunnittelija Veera Kiiski, p. 050 573 9090, veera.kiiski@riveria.fi

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutussuunnittelija Veera Kiiski, p. 050 573 9090, veera.kiiski@riveria.fi

Kaikki täydennyskoulutukset