In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Psykologia, perusopinnot 25 op (UEF) // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Psykologia, perusopinnot 25 op (UEF) // kesäyliopisto

Psykologia, perusopinnot 25 op (UEF) // kesäyliopisto

Aika ja paikka 27.9.2022–23.5.2023, Joensuu ja verkkokoulutus

Kouluttaja Tuutorina Marika Nikkanen

Kohderyhmä Psykologisia tietoja ja taitoja tarvitaan laajasti yhteiskunnassa ja omassa elämässä. Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opinnoilla voi monipuolistaa työelämäosaamista ja kehittää ammattitaitoa. Ne antavat myös hyvän mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin ja ne sopivat täydentämään muita opintoja.

Hinta 490 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.08.2022

Sisältö

Kiinnostaako sinua psykologiset ilmiöt? Oletko kiinnostunut ihmisen käyttäytymisestä? Sinustako psykologi?

Psykologia on tiede, joka tutkii ja selittää ihmisten toimintaa sekä toiminnan muutoksia. Psykologia antaa valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmisiä ja heidän toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologian perusopintojen tavoitteena onkin antaa monipuolinen käsitys psykologiatieteen eri osa-alueista.

Tieteenalana psykologia pyrkii vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten ihminen käsittelee tietoa? Miten hän havainnoi, kokee, oppii, muistaa ja unohtaa? Miten ihmisen aivotoiminta on yhteydessä hänen käyttäytymiseensä? Mitä on mielenterveys ja miten sitä ylläpidetään? Miten ihmissuhteet vaikuttavat yksilön elämään? Miten ihminen kasvaa ja kehittyy? Miten siihen voidaan vaikuttaa?

Psykologian perusopinnot (25 op) muodostuvat viidestä viiden opintopisteen opintojaksosta.

 •  Kehityspsykologian perusteet 5 op
 • Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op
 •  Persoonallisuuspsykologia I: Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
 •  Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op
 •  Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

// Toteutus

 •  Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Opintojen Moodle-oppimisympäristössä on luentotallenteita, jotka voi katsoa omaan tahtiin. Opintojaksot suoritetaan oppimistehtävillä, verkkokeskusteluilla ja tenteillä, jotka suoritetaan annetun kirjallisuuden pohjalta. Lisäksi kesäyliopisto järjestää opiskelijoille säännöllisiä tuutoritapaamisia, jossa opiskelijat saavat ohjausta ja tukea opiskeluun. Yhdessä ryhmän kanssa harjoitellaan myös yliopistossa tarvittavia opiskelutaitoja. Opintokokonaisuuden alussa jokaiselle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).
 •  Opiskelijan on suositeltavaa osallistua tuutoritapaamisiin. Tavoitteena on, että ryhmä etenee opinnoissa samaan tahtiin. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opinnot kokonaan itsenäisesti omassa tahdissa, on suositeltavaa ilmoittautua opiskelemaan suoraan avoimeen yliopistoon (Itä-Suomen yliopisto).

Tuutoritapaamisilla tuetaan opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja tarjotaan opiskeluyhteisö itsenäisen opiskelun sijaan.

// Tuutoritapaamiset
Opinnot alkavat kaksiosaisella orientaatiolla opintoihin:
Ti 27.9.2022 17.00–19.30
Ke 28.9.2022 klo 17.00–19.30

Orientaatiotapaamiset järjestetään Joensuussa lähiopetuksena. Orientaatiotapaamisiin ei voi osallistua etänä.

Opintojaksokohtaiset tuutoritapaamiset (kolme kappaletta/opintojakso) järjestetään lähiopetuksena (opintojakson ensimmäinen tapaaminen) ja etäopetuksena (opintojakson kaksi viimeistä tapaamista). Lähitapaamisiin ei voi osallistua etänä. Ajankohdat löydät jokaisen opintojakson esittelyn kohdalta (alempana tällä sivulla).

Lisäksi opintojen päätteeksi yksi tapaaminen Joensuussa lähiopetuksena ti 23.5.2023 17.00–18.30.

Tutustu yliopisto-opiskeluun!
Säännölliset tapaamiset ryhmän kanssa!
Tuutoriuopettajan ja ryhmän tuki läpi opintojen!

// Kenelle opinnot sopivat?
Psykologisia tietoja ja taitoja tarvitaan laajasti yhteiskunnassa ja omassa elämässä. Voidaankin sanoa, että psykologia hyödyttää kaikkia ihmisten kanssa työskenteleviä (mm. opetus- ja hoiva-ala, asiakaspalvelu, johtotehtävät, ihmisen tiedonkäsittelyyn liittyvät tehtävät kuten ohjelmistosuunnittelu). Myös lasten saanti ja tarve oman elämän ymmärtämiseen voivat johtaa psykologian opiskeluun.

Psykologian opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä ja toimintaa arjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille, alan opintoja suunnitteleville ja muiden opintojen tueksi. Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

 •  henkilöstöjohdon tehtävissä toimiville,
 • vanhuspalveluissa työskenteleville,
 • opettajille tai
 •  yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (psykologia) ja laajemmin sivuaineiksi.

// Hinta
Opintokokonaisuus yhteensä 490 €, joka sisältää yliopiston rekisteröintimaksuista (225 €).

Tuutoroinnin osuus 265 € laskutetaan yhdessä erässä ennen opintojen alkamista. Yliopiston rekisteröintimaksut (yht. 225 €) opiskelijat maksavat itse suoraan yliopistoon sitä mukaan, kun rekisteröityvät opintojaksoille (9 €/opintopiste). Tarkemmat ohjeet rekisteröitymisestä annetaan opintojen alkamisen yhteydessä.

// Suoritustavat
Oppimistehtävät, verkkokeskustelut ja tentit opintojaksosta riippuen.

// Arviointi
0-5

// Opintojaksojen sisällöt ja ajankohdat

Opintojaksolla tutustutaan kehityspsykologiaan yleisellä tasolla sekä käsitellään ihmisen kehityksen kulkua aina lapsuudesta vanhuuteen.

Tuutoritapaamiset
Ti 4.10.2022 klo 17.00–19.30, lähiopetus Joensuussa
Ti 11.10.2021 klo 17.00–18.30, etäopetus
Ti 1.11.2022 klo 17.00–18.30, etäopetus

Henkilökohtaiset HOPS-keskustelut (joko etänä tai lähitapaamisena osallistujan toiveen mukaisesti) toteutetaan viikolla 43.

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää kehityspsykologisten teorioiden peruskäsitteitä ja ydinkysymyksiä, erotella kehityksen eri osa-alueita (sosiaalinen, kognitiivinen ja emotionaalinen) elämänkulun eri vaiheissa sekä arvioida yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitystä yksilön kehitykseen.

Sisältö
Opintojaksolla tutustutaan kehityspsykologiaan yleisellä tasolla sekä käsitellään ihmisen kehityksen kulkua aina lapsuudesta vanhuuteen.

Suoritustavat ja arviointiperusteet
Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä (arviointi 0-5), opintojen aluksi ja lopuksi käytävillä verkkokeskusteluilla (arviointi hyväksytty – hylätty) sekä Moodle-tentillä (arviointi hyväksytty – hylätty).

Oppimateriaali:
Nurmi J.-E., Ahonen T., Lyytinen H., Lyytinen P., Pulkkinen L. & Ruoppila I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys. 5. painos (e-kirja) ja/tai
Fingerman, K., Berg, C., Smith, J. & Antonucci, T. (toim.) (2011). Handbook of Life-Span Development, luvut 4 (“Child-parent attachment relationships: A life-span phenomenon”) ja 5 (“Developmental tasks across the life-span”). (e-kirja) sekä
muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu oppimateriaali

Kognitiivinen psykologia tutkii ihmisen tiedollisia toimintoja. Miten ihminen ottaa tietoa vastaan? Miten tietoa käsitellään ja tallennetaan? Miten havaitseminen ja muisti toimivat? Mitä on unohtaminen? Neuropsykologia puolestaan tutkii aivojen ja psyykkisen toiminnan välisiä suhteita ja soveltaa tätä tietoa. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti aivovaurioiden ja psyykkisten toimintahäiriöiden väliset yhteydet.

Tuutoritapaamiset
Ti 15.11.2022 klo 17.00–19.30, lähiopetus Joensuussa
Ti 29.11.2022 klo 17.00–18.30, etäopetus
Ti 13.12.2022 klo 17.00–18.30, etäopetus

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa erotella kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimuskohteita, peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä, osaa kuvata havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta sekä tuntee aistijärjestelmien toimintaan, kognitiivisiin prosesseihin sekä hermoston kehitykseen, rakenteeseen ja muovautuvuuteen liittyviä perusteita.

Sisältö
Opintojaksolla perehdytään kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin ja näiden kahden psykologian alueen välisiin yhteyksiin. Teemoja ovat mm. havaitsemisen, tarkkavaisuuden ja muistin kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit sekä hermoston toiminnan perusteet, hermoston kehitys, rakenteet ja muotoutuvuus.

Suoritustavat ja arviointiperusteet
Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä (arviointi 0-5), opintojen aluksi ja lopuksi käytävillä verkkokeskusteluilla (arviointi hyväksytty – hylätty) ja Moodle-tentillä (arviointi hyväksytty – hylätty) tai opintojen aluksi ja lopuksi käytävillä verkkokeskusteluilla (arviointi hyväksytty – hylätty) ja Exam-tenttinä (arviointi 0-5)

Oppimateriaali
Eysenck, M.W., & Keane, M.T. Cognitive psychology. A Student’s Handbook, 7. tai uudempi painos, luvut 1-7. (e-kirja) tai
Paavilainen, P. (2020) Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. (e-kirja) sekä 
muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu oppimateriaali

Kalat, J.W. Biological Psychology, 8. tai uudempi painos, luvut 1-8. (12. painoksessa Introduction – Chapter 7). tai
Hari, R. ym. (2015) Ihmisen mieli. (e-kirja) ja
Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (toim.) (2020) Kliininen neuropsykologia. (e-kirja) ja
Paavilainen, P. (2020) Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. (e-kirja) sekä
muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu oppimateriaali

Mitä persoonallisuus on? Mikä on perimän ja mikä ympäristön vaikutus persoonallisuuteen? Miten persoonallisuus vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin? Entäpä temperamentti ja persoonallisuus? Miten persoonallisuus muuttuu / kehittyy yli elämänkaaren? Entäpä millainen suhde motivaatiolla on persoonallisuuteen

Tuutoritapaamiset
Ti 10.1.2023 klo 17.00–19.30, lähiopetus Joensuussa
Ti 24.1.2023 klo 17.00–18.30, etäopetus
Ti 7.2.2023 klo 17.00–18.30, etäopetus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja määritellä persoonallisuuden psykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä sekä ymmärtää persoonallisuuden eri ulottuvuuksista koostuvana kokonaisuutena ja näiden ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä ja eroja.


Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.


Suoritustavat ja arviointiperusteet

Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä (arviointi 0-5) ja opintojen aluksi ja lopuksi käytävillä verkkokeskusteluilla (arviointi hyväksytty – hylätty) ja Moodle-tentillä (arviointi hyväksytty – hylätty)


Oppimateriaalit

Haslam, N. (2007) Introduction to personality and intelligence (e-kirja). tai

Keltikangas-Järvinen, L. (2011). Temperamentti – ihmisen yksilöllisyys. (e-kirja) ja

Metsäpelto, R-L. & Feldt, T. (toim.) (2015). Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. (e-kirja) sekä

Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. (toim.) (2017). Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. (e-kirja) ja

muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu aiheeseen liittyvä materiaali

Mikä erottaa tieteellisen tiedon arkitiedosta? Millaisia eettisiä periaatteita tutkijan tulisi huomioida? Millaisia vaiheita tieteelliseen tutkimukseen kuuluu? Millaisin keinoin tietoa hankitaan? Mitä ovat kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus?

Tuutoritapaamiset:
Ti 28.2.2023 klo 17.00–19.30, lähiopetus Joensuussa
Ti 14.3.2023 klo 17.00–18.30, etäopetus
Ti 4.4.2023 klo 17.00–18.30, etäopetus

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet, käsitteet ja eettiset peruskysymykset sekä tunnistaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen psykologisen tutkimuksen lähtökohdat, kysymyksenasettelut ja tärkeimmät tutkimusmenetelmät.

Sisältö
Opintojaksolla huomion kohteena ovat mm. tutkimusongelmat, muuttujat ja mittaaminen, kokeellinen tutkimus, korrelatiiviset tutkimusmenetelmät, havainnointi, laadullisen tutkimuksen aineistot ja analyysitavat sekä tutkimuksen etiikka.

Suoritustavat ja arviointiperusteet
Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä (arviointi 0-5) ja opintojen aluksi ja lopuksi käytävillä verkkokeskusteluilla (arviointi hyväksytty – hylätty) ja Moodle-tentillä (arviointi hyväksytty – hylätty) tai
opintojen aluksi ja lopuksi käytävillä verkkokeskusteluilla (arviointi hyväksytty – hylätty) ja exam-tenttinä (arviointi 0-5)

Oppimateriaalit
Exam-tentti: Breakwell, G.M., Smith, J.A. & Wright, D. B.  (toim.) (2012 tai 2006). Research methods in psychology, 4. painos. Tentitään luvut 1-6 ja 13-21. Huom. 3. painoksesta (2006) tentitään luvut 1-7, 10-14 ja 16-18.
Oppimistehtävät: Willig, C. & Stainton-Rogers, W. (2017) The Sage handbook of qualitive research in psychology. 2 ed. Part I Methodologies. (e-kirja) ja
Nummenmaa, L. (2009) Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Luvut 1, 2 ja 3.
Kuula, A. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. 2013. (e-kirja)
Metsämuuronen, J. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 2011. (e-kirja) sekä
muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu oppimateriaali

Mitä mielenterveys on? Miten stressi liittyy mielenterveyteen? Millaisia osa-alueita mielenterveystyö sisältää? Mitä ovat mielenterveyden häiriöt? Miten niitä luokitellaan ja hoidetaan?

Tuutoritapaamiset:
Ti 18.4.2023 klo 17.00–19.15, lähiopetus Joensuussa
Ti 2.5.2023 klo 17.00–18.30, etäopetus
Ti 16.5.2023 klo 17.00–18.30, etäopetus

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa terveys- ja mielenterveyspsykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja lähestymistapoja, tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöt ja tapoja luokitella niitä, osaa kuvata keskeisiin mielenterveyshäiriöihin liittyviä psykologisia tekijöitä sekä osaa kuvata terveyden ja mielenterveyden edistämisen perusteita.

Sisältö
Opintojaksolla huomion kohteena ovat mm. terveyspsykologian ja mielenterveyspsykologian (kliinisen psykologian) keskeiset teoriat, käsitteet ja lähestymistavat, keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokittelun järjestelmät. mielenterveyshäiriöiden psykologiset riski- ja voimavaratekijät sekä terveyteen ja mielenterveyteen liittyvät interventiot.

Suoritustavat ja arviointiperusteet
Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä (arviointi 0-5) ja opintojen aluksi ja lopuksi käytävillä verkkokeskusteluilla (arviointi hyväksytty – hylätty) ja Moodle-tentillä (arviointi hyväksytty – hylätty)

Oppimateriaalit
Sinikallio, S. (toim.) (2019). Terveyden psykologia (luvut 1–9). (e-kirja)
Lönnqvist ym. (toim.) (2021). Psykiatria (luvut 1, 5–15, 22, 27–31). (e-kirja)
Barlow (toim.) (2014). The Oxford Handbook of clinical psychology (luvut 1, 4–5, 7, 10). (e-kirja)
Friedman (toim.) (2011): The Oxford Handbook of health psychology (luvut 3, 9, 13). (e-kirja) ja
muu Moodlessa ilmoitettu (myös kokonaan suomenkielinen) tai itse hankittu oppimateriaali

// Tuutori
Opintojen tuutorina toimii Marika Nikkanen

Moikka! Olen psykologian maisterivaiheen opiskelija ja psykologian perusopintojen suuri fani.

Psykologian perusopinnot tarjoavat mielenkiintoisen ja monipuolisen kuvan psykologian eri osa-alueista. Aloitin itsekin perusopinnot avoimen yliopiston kurssilla ennen tutkinto-opiskelijaksi pääsyä, ja olisin silloin kaivannut opiskeluyhteisöä, jonka kanssa jakaa oivalluksia ja pähkäillä opiskelujumeja. Ensi lukuvuonna pääsemme yhdessä ryhmänä oppimaan toisiltamme, pohtimaan erilaisia teemoja sekä harjoittelemaan opiskelutaitoja. Opiskelun ei tarvitsekaan olla yksin puurtamista, vaan voimme luoda oman opiskeluyhteisön, jossa jakaa ja saada vertaistukea sekä edistää oppimista.

Odotan jo innolla syksyä ja opintojen alkamista, tehdään yhdessä tulevasta lukuvuodesta innostava vuosi psykologian parissa! Nähdään pian!

// Opintoihin ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset opintoihin 30.8.2022 mennessä tältä sivulta löytyvällä lomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi viimeisenä ilmoittautumispäivänä 30.8.2022, jonka jälkeen osallistumista ei voi peruuttaa maksutta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai se tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, perimme kesäyliopiston tuutorointimaksun kokonaisuudessaan. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen on myös mahdollista vielä ilmoittautua mukaan, mikäli koulutuksessa on vapaita paikkoja.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen
Kesäyliopisto p. 013 244 2540 // kesayliopisto@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519

Kaikki täydennyskoulutukset