In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op) // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op) // kesäyliopisto

Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op) // kesäyliopisto

Aika ja paikka 31.8.2023–13.4.2024 (yht. 16 koulutuspäivää), Joensuu

Kouluttaja Ratkaisukeskeinen ja psykofyysinen psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, työnohjaaja Riina Johansson ja TtM, ratkaisukeskeinen ja psykofyysinen psykoterapeutti, työnohjaaja Jaana Rajaveräjä

Kohderyhmä Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Opiskelijat valitaan koulutukseen kirjallisten hakemusten perusteella. Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja/tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Hinta 2100 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.05.2023

Sisältö

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä.

Kehokeskeistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkän psykoterapian muodossa. Eri suuntausten ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä. Samoin muut hoitotyötä tekevät (sairaanhoitajat, lääkärit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit) voivat hyödyntää menetelmiä työssään.


Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op) -koulutuksen maksuton infotilaisuus verkossa tiistaina 25.4.2023 klo 18-19

Tässä kaikille avoimessa, maksuttomassa webinaarissa kouluttajat Riina Johansson ja Jaana Rajaveräjä kertovat Joensuussa elokuussa 2023 alkavasta Psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutuksesta ja vastaavat kysymyksiin.

Tarkemmat ohjeet infoon osallistumisesta lähetetään sähköpostitse kaikille ennakkoon ilmoittautuneille.

Lisätiedot ja infoon ilmoittautuminen >>


 

// Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa

 • ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan
 •  motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 •  auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
 • ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja säätelykeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa
 • ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
 •  yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä
 • havainnoida ja tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia

// Koulutuspäivät

Seminaarit järjestetään lähiopetuksena Joensuussa torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin klo 9–16 (torstaisin 10–17). Huom. seminaari IV nelipäiväinen ke-la. Koulutuspäiviin ei voi osallistua etänä. Lisäksi vähintään 4 pienryhmätapaamista seminaarien välissä (ryhmiin jakaudutaan ja aikataulut sovitaan 1. seminaarissa).

Seminaari I: to-la 31.8.–2.9.2023
Seminaari II: to-la 26.–28.10.2023
Seminaari III: to-la 30.11.–2.12.202
Seminaari IV: ke-la 7.–10.2.2024

// Opetusmenetelmät
Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita.

Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä.

// Seminaarien sisällöt

Seminaari I: Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan
to-la 31.8.–2.9.2023
Seminaarissa demonstroimme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia tekniikoita. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä verbaalisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

Seminaari II: Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus
to-la 26.–28.10.2023
Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa tarkastelemme sitä, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi terapeutin ja potilaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia).

Seminaari III: Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä
to-la 30.11.–2.12.2023
Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä seminaarissa opettelemme sitä, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan positiivisia tunteita. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Tutustumme itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi.

Seminaari IV: Traumaseminaari
ke-la 7.–10.2.2024
Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumatisoituneiden potilaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten, turtumustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson alussa opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit.

Seminaari V: Lopputyö- ja lopetusseminaari
to-la 11.–13.4.2024
Seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Seminaarin tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa seminaareissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä.

// Osaamisen arviointi
Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen seminaariopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Oppimista arvioidaan läpi koko koulutusprosessin jatkuvassa dialogissa opiskelijan kanssa. Osaamista osoitetaan myös kirjallisuusreferaatin ja kirjallisen lopputyön avulla. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on osoittanut:

 •  ymmärtävänsä psykofyysisen näkökulman keskeiset perusteet
 •  kykenevänsä reflektoimaan psykofyysisen näkökulman soveltamista omassa työssään
 • kykenevänsä arvioimaan työskentelynsä eettisyyttä ja turvallisuutta psykofyysisessä kehyksessä
 • perehtyneensä riittävästi koulutuksen kirjallisuutee
 •  kykenevänsä yhdistämään oman ammattinsa teoreettista kehystä psykofyysiseen työskentelyy
 •  kykenevänsä itse arvioimaan kehittymistään edellä mainituissa osaamisen alueissa

// Koulutuksen sisältö ja tuntimäärät
Lähiopetus 120 t ja itsenäinen työskentely 42 t
● Luento-opetusta, ryhmäkeskustelua, kehollisia harjoituksia, menetelmädemonstraatioita
(vuorovaikutteinen luento) 60 t
● Pienryhmäharjoittelua (harjoitukset ohjattuna ja oman työn osana) 36 t+ 24 t
● Lopputöiden esittelyt (seminaarit ja oman osaamisen esittely) 24 t + 6 t
● Itsenäistä pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä 12 t

Kirjallisuus
● Seminaarikirjallisuuteen perehtyminen 1 000 sivua (sis. muiden referaattien lukeminen)
● Kirjallisuusreferaatti 2 sivua (200 sivua luettavaa + kirjoittaminen)
● Lopputyö 12–15 sivua (seminaarien, kirjallisuuden, harjoittelun ja oppimispäiväkirjan pohjalta)
● Oppimispäiväkirja 10 sivua, jossa reflektoidaan itsenäistä harjoittelua asiakastyössä ja pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä

Itsenäinen verkko-opiskelu
● Oppimisympäristöön tutustuminen 5 t
● Toiminnallinen verkko-opiskelu (mm. keskustelut ja kommentoinnit) 12 t

// Haku koulutukseen 15.5.2023 mennessä:
1. Täytä ensin nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta 15.5.2023 mennessä.
2. Lähetä lisäksi hakemus kesäyliopistolle sähköpostitse (kesayliopisto@riveria.fi) 15.5.2023 mennessä. Kirjoita hakemukseen seuraavat tiedot:

 • Yhteystietosi (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Tutkinto, jolla haet koulutukseen
 • Ammattinimike
 • Työ- ja muu kokemus aiheeseen liittyen
 • Miten aiot hyötyä koulutuksesta omassa työssäsi?
 • Miksi haet tähän koulutukseen?

Hakemusten perusteella koulutukseen valitaan enintään 20 henkilöä. Valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin kriteereihin:

 • Psykoterapeutti- tai muu hoito- ja terveysalan koulutus
 • Kokemus kliinisestä potilastyöstä ja psykofyysisistä menetelmistä
 • Motivaatio koulutukseen!

Peruutusehdot: Opiskelijavalinnat tehdään viimeisen hakupäivän jälkeen. Koulutushakemukset muuttuvat sitoviksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, jonka jälkeen osallistumista ei voi peruuttaa maksutta. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.Huom. Muutokset mahdollisia. Muutoksista tiedotamme ilmoittautuneille.

Huom. Muutokset mahdollisia. Muutoksista tiedotamme ilmoittautuneille.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen
Kesäyliopisto p. 013 244 2540 // kesayliopisto@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519

Kaikki täydennyskoulutukset