In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Palvelumuotoilu, perusopinnot 25 op (LY) // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Palvelumuotoilu, perusopinnot 25 op (LY) // kesäyliopisto

Palvelumuotoilu, perusopinnot 25 op (LY) // kesäyliopisto

Aika ja paikka Aloitus 19.9.2020 klo 9.30-16.30, Joensuu

Kouluttaja Yrittäjä, KTM, teollinen muotoilija Bailey Lähdesmäki, muotoilualan yrittäjä, palveluinnovaattori, KTM Matti Laitinen ja yrittäjä, medianomi Petra Suominen

Kohderyhmä Koulutus on suunnattu sinulle, joka haluat vahvistaa organisaation palvelun menestymistä. Palvelumuotoilu pohjautuu moniin osaamisalueisiin ja koulutus sopii hyvin erilaisissa tehtävissä toimiville ja erilaisen koulutustaustan omaaville henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita asiakasarvon kehittämisestä.

Hinta opintokokonaisuus 990 € (yhteensä 7 opintojaksoa), yksittäiset opintojaksot 150-190 €/opintojakso, kesäyliopiston arvonlisäveroton koulutus. Kokonaisuus laskutetaan 7 erässä kunkin opintojakson jälkeen.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.08.2020

Sisältö

Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa arjessa ja työelämätaidoissa ja kuinka sitä voi soveltaa omassa työssä? Opinnot antavat palvelumuotoilusta kattavaa tietoa käytännönläheisesti ja monipuolisesti.

Tule kuulemaan lisää palvelumuotoilusta ja palvelumuotoilun perusopinnoista kaikille avoimeen ja maksuttomaan webinaariin Palvelumuotoilulla asiakaslähtöistä liiketoimintaa 16.6. klo 17 – 18!

Lue lisää ja ilmoittaudu webinaariin: bit.ly/palvelumuotoilunwebinaari160620

Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Kokonaisuudessa korostuu palvelumuotoilun projektiosaaminen. Opintokokonaisuuden sisältämät opintojaksot muodostavat kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta.

Kokonaisuuteen sisältyy muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen opintojaksoja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia yritysprojekteja.

Tavoite
Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä osa-alueet, joista muotoiluajattelu ja sen toimintatapa muodostuvat
 • selittää palvelujen markkinointiin liittyviä käsitteitä: palvelujen merkitys, laatumallit, tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet
 • selittää brändin käsitteen monipuolisesti
 • käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja soveltaa niitä
 • määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät sekä soveltaa niitä erilaisissa kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa

Toteutus
Opinnot toteutetaan lähiopetuksena viikonloppuisin ja lisäksi opintoihin sisältyy verkko-opetusta iltaisin ja viikonloppuisin. Opinnot toteutetaan Lapin yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti.

Palvelumuotoilun perusopintoihin (25 op) sisältyvät opintojaksot:

La 19.9. ja la 3.10.2020 klo 9.30–16.30.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman koulutusohjelman sisältöihin
 • selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

Sisältö:
Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot (14 t), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 t).

Vaadittavat suoritukset:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja. Opintojakso on suoritettava ennen kokonaisuuden muita opintojaksoja.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
 • Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan opintojaksolla.

La 17.10. ja 7.11.2020 klo 9.30–16.30. Lisäksi verkkoluentoja.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
 • käyttää palvelumuotoilun perusmenetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä
 • ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta

Sisältö:
Opintojaksolla opitaan palvelumuotoilun prosessi ja käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä. Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet näiden soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 t), itsenäinen työskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (60 t).

Vaadittavat suoritukset:
Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja oppimispäiväkirja.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Stickdorn, M. ym. (2018). This is Service Design Doing. O’Reilly Media.
 • Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.
 • Miettinen, S. & Koivisto, M. (toim.) (2009). Designing Services with Innovative Methods.
 • Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.
 • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan opintojaksolla.

La 21.11. ja 12.12.2020 klo 9.30–16.30. Lisäksi verkkoluentoja.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita
 • soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään
 • analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa
  toimia suunnittelupalvelun ostajana

Sisältö:
Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä. Opintojaksolla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Yksilöllinen kirjallinen osuus, esseetehtävä.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot, ryhmätyö sekä kirjallinen tehtävä (21 t) sekä kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (60 t).

Vaadittavat suoritukset:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Esseetehtävän suorittaminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson yhteydessä.

La 9.1. ja 23.1.2021 klo 9.30–16.30. Lisäksi verkkoluentoja.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa
 • selittää keskeiset palvelujen laatumallit
 • selittää palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet.

Sisältö:
Palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen, palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot (30 t) sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Vaadittavat suoritukset:
Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Grönroos, Christian (2009). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
 • Wilson, Alan ym. (2012). Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2nd European edition.

La 27.2. ja 27.3.2021 klo 9.30–16.30. Lisäksi verkkoluentoja.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää muotoilun roolin ja merkityksen yrityksen tai organisaation liiketoiminnassa ja strategiassa
 • yleistää muotoilun merkityksen laajemmin yhteiskunnassa ja kansantaloudessa
 • soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä erilaisiin liiketoiminnan kehittämisprojekteihin

Sisältö:
Tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. Luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka edistävät ryhmätyötä.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 t), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 t).

Vaadittavat suoritukset:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja loppuraportti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Mutanen U.-M., Virkkunen J. & Keinonen T. (2006). Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologia yrityksissä. Teknologiateollisuus.
 • Miettinen, Satu (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
 • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan opintojaksolla.

La 10.4., 24.4. ja 8.5.2021 klo 9.30–16.30. Lisäksi verkkoluentoja.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä
 • soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.

Sisältö:
Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Opintojaksolla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot, ryhmätyön ohjaus ja harjoitukset (28 t), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 t).

Vaadittavat suoritukset:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Dorst, K. (toim.) (2016). Designing for the Common Good. Bis Publishers.
 • Manzini, E. (2015). Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation. The MIT Press.
 • Keinonen, T., Vaajakallio, K. & Honkonen, J. (toim.) (2013). Hyvinvoinnin muotoilu. Aalto yliopisto.
 • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan opintojaksolla.

La 22.5., 5.6., ja 19.6.2021 klo 9.30–16.30. Lisäksi verkkoluentoja.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoiminta kentässä
 • soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen
 • analysoida ja suunnitella johtamista muotoilun ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta

Sisältö:
Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilutoiminnan eri tasot yrityksissä ja organisaatioissa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Opintojakso toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot ja harjoitukset (28 t), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 t).

Vaadittavat suoritukset:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
 • Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
 • Phillips P. L. (2012). Creating the Perfect Design Brief. Allworth Press.
 • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan opintojaksolla.

Opintokokonaisuudesta on myös mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.

Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen, kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutuskoordinaattori Veera Kiiski, p. 050 573 9090, veera.kiiski@riveria.fi

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutuskoordinaattori Veera Kiiski, p. 050 573 9090, veera.kiiski@riveria.fi

Kaikki täydennyskoulutukset