In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) // kesäyliopisto

Neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) // kesäyliopisto

Aika ja paikka 15.4.–9.12.2021 (yht. 16 koulutuspäivää), Joensuu ja verkkokoulutus

Kouluttaja Vastuukouluttajana neuropsykiatrinen valmentaja, toimintaterapeutti YAMK, Master of Arts in Business Tuija Kinnunen. Lisäksi muita asiantuntijoita.

Kohderyhmä Sosiaali- ja terveys sekä ja opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset. Koulutukseen otetaan max 18 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Hinta 1850 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus. Koulutusmaksu mahdollista maksaa joko yhdessä tai sopimuksen mukaan useammassa erässä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 17.03.2021

Sisältö

Neuropsykiatrinen valmennus on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, jossa asiakasta ohjataan ja tuetaan kehittämään sekä vahvistamaan omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka tavoitteena on vahvistaa tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä, kuten Ad(h), Autismin kirjon häiriö, Tourette. Koulutuksen jälkeen sinulla on taitoja ja valmiuksia työskennellä valmentajana ja ohjata neuropsykiatrisia oireyhtymiä omaavia eri-ikäisiä henkilöitä arkensa erilaisissa haasteissa. Koulutuksen viitekehys on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi toimia neuropsykiatrisena valmentajana.

// Koulutus sisältää verkko-opetuksen ohella lähiopetuspäiviä. Mikäli lähiopetuksen toteutus ei ole turvallista, siirretään opetus kokonaan verkkoon.

Koulutus antaa uusia lähestymistapoja omaan asiakastyöhön ja taidot voi nivoa heti käytäntöön

Neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) -koulutuksen esittelyvideo >>

Tarkempi sisältö
Koulutus toteutetaan hybridimallilla, jossa on lähi- ja etäkoulutusta, oppimistehtäviä ja harjoittelu. Koulutuksen laajuus on 30 op (1 op vastaa noin 27 tunnin työpanosta). Koulutuksen kesto on 8 kk. Pakollisia koulutuspäiviä on 16. Tapaamiset ovat kaksi peräkkäistä päivää kerran kuussa.

Ajankohdat ja toteutustapa

To 15.4.2021 klo 9–15, verkkokoulutuksena (koronatilanteen vuoksi aloituspäivä ennakkotiedoista poiketen verkkokoulutuksena)
Koulutuksen aloitus: käytännöt, eteneminen, osaamistavoitteet, mitä neuropsykiatrinen valmennus on?

To-pe 20.–21.5.2021 klo 12–16, verkkokoulutuksena
Ratkes-ajattelun periaatteet sekä taustateoriat.

To-pe 17.–18.6.2021 klo 12–16, verkkokoulutuksena
Yleisimmät neuropsykiatriset oireyhtymät, hoito ja kuntoutus.

To-pe 12.–13.8.2021, verkkokoulutuksena
Valmennusprosessi, menetelmiä ja valmennuksen keinoja.

To 9.9.2021 klo 9–15, lähiopetuksena Joensuussa
Eri-ikäisten sekä perheen valmentaminen.

 To-pe 7.–8.10.2021 klo 12–16, lähiopetuksena Joensuussa, mahdollisuus myös osallistua verkon välityksellä
Valmentajana toimiminen.

to 11.11.2021 klo 9–15, lähiopetuksena Joensuussa
Asiakascaset, harjoituksia, kirjaesittelyt.

to 9.12.2021 klo 9–15, lähiopetuksena Joensuussa
Koulutuksen päätös.

// Koulutus sisältää verkko-opetuksen ohella lähiopetuspäiviä. Mikäli lähiopetuksen toteutus ei ole turvallista, siirretään opetus kokonaan verkkoon.

Neuropsykiatrinen valmentaja auttaa löytämään vahvuudet ja voimavarat

Koulutus koostuu

 • vuorovaikutukselliset luennot
 • toiminnallinen oppiminen käytännön harjoituksin
 • ryhmätyöskentelyt
 • asiantuntijavierailut

Koulutuspäivien lisäksi

 •  tutustuminen aihealueen kirjallisuuteen
 •  ammatillisen kehittymisen reflektointi
 •  asiakkuusharjoittelu
 •  välitehtävät ja lopputyö

Koulutuskokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot

 • Mitä neuropsykiatrinen valmennus on, 1 op
 • Ratkaisukeskeisyyden periaatteet ja taustateoriat, 2 op
 • Yleisimmät neuropsykiatriset oireyhtymät, hoito ja kuntoutus, 3 op
 • Valmennusprosessi, menetelmiä ja valmennuksen keinoja, 6 op
 • Eri-ikäisten sekä perheen valmentaminen, 6 op
 • Valmentajana toimiminen, 3 op
 • Neuropsykiatrisen valmennusprosessin harjoittelu, 5 op
 • Ammatillinen kasvu, 2 op
 • Ammattikirjallisuus, 2 op

Opintojen suorittaminen hyväksytysti edellyttää hybridimallin mukaiseen koulutukseen osallistumisen, oppimistehtävien suorittamisen ja valmennusprosessin toteuttamisen asiakkuusharjoitteluna. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä.

Opintojen toteutussuunnitelma

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja tietää mitä valmennuksella tarkoitetaan, mihin sitä
käytetään, mitä hyötyä neuropsykiatrisesta valmennuksesta asiakkaalle on.

Keskeinen sisältö: Neuropsykiatrinen valmennus.

Toteutustapa: Hybridikoulutus, oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja tietää ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden periaatteet, niiden
käyttö ja ilmeneminen valmennuksessa.

Keskeinen sisältö: Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, narratiivisuus, ei-tietäminen.

Toteutustapa: Hybridikoulutus, ryhmäharjoitteet, oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja tietää, mitä ovat yleisimmät kehitykselliset neuropsykiatriset
oireyhtymät, mitä vaikeuksia ja vahvuuksia oireyhtymät voivat tuoda elämään, kuinka oireilevia
henkilöitä hoidetaan ja kuntoutetaan.

Keskeinen sisältö: Yleisimmät kehitykselliset neuropsykiatriset oireyhtymät Adhd, Add,
Autismin kirjon häiriöt, Tourette, muut neuropsykiatriset vaikeudet, neuropsykiatristen
vaikeuksien hoito ja kuntoutus.

Toteutustapa: Hybridikoulutus, oppimistehtävät, ryhmätyöt.

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja hahmottaa valmennusprosessin ja oppii neuropsykiatrisen
valmennuksen erilaisia keinoja ja menetelmiä.

Keskeinen sisältö: Valmennusprosessi, asiakkaan ohjaus ja tukeminen eri menetelmin ja
työvälinein.

Toteutustapa: Hybridikoulutus, vuorovaikutteiset luennot, ryhmätyöt, harjoitukset,
oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja tietää eri ikäryhmien valmennuksessa huomioitavia asioita ja
oppii käyttämään eri-ikäisille soveltuvia erilaisia työskentelymenetelmiä. Ymmärtää perheen ja
lähiyhteisön vaikutukset kuntoutumiseen. Hallitsee keinoja vanhempien tukemiseen ja
ohjaamiseen.

Keskeinen sisältö: Lapsen, nuoren ja aikuisen valmentaminen.

Toteutustapa: Hybridikoulutus, vuorovaikutukselliset luennot, ryhmätyöt, harjoitukset,
oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja ymmärtää valmennukseen liittyviä eettisiä ja ammatillisia
periaatteita. Tunnistaa ja tietää valmentajana toimimisen tehtävät, vastuut ja roolin. Vahvistaa
omaa itseään valmentajana. Tutustuu valmennuksen eri mahdollisuuksiin eri asiakasryhmien
kanssa.

Keskeinen sisältö: Valmentaja, ammatillisuus, oma jaksaminen, valmennuksen vaikuttavuus.

Toteutustapa: Hybridikoulutus, vuorovaikutukselliset luennot, ryhmätyöt, harjoitukset,
oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja etsii itselleen asiakkaan harjoittelua varten.
Osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisen ja asiakaslähtöisen neuropsykiatrisen
valmennusprosessin. Osaa reflektoida ja raportoida valmennusprosessin tavoitteen asettelua,
etenemistä ja valmennuksen toteutumista.

Keskeinen sisältö:
Valmennusprosessin suunnittelu, toteutus, reflektointi ja raportointi.

Toteutustapa:
Valmennusprosessi, jossa vähintään 10 tapaamista.

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja syventää tietämystään neuropsykiatrisesta valmennuksesta
ja siihen liittyvistä teemoista. Tutustuu erilaisiin työssä käytettäviin menetelmiin.

Keskeinen sisältö: Neuropsykiatrinen valmennus.

Toteutustapa: Pakollisen kirjallisuuden lukeminen, kirjaesittely, artikkelit.

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja osaa tarkastella omaa ammatillista kehittymistään
neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Osaa perustella toimintaansa.

Toteutustapa: Pienryhmätyöskentely, reflektointi, lopputyö.

Vastuukouluttaja

Tuija_Kinnunen
Tuija Kinnunen, neuropsykiatrinen valmentaja, nepsy-ohjaaja, toimintaterapeutti Yamk, Master of Arts in Business

Tuijalla on työkokemusta laaja-alaisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa työskentelystä sosiaali- ja terveysalalla. Erityisosaaminen neuropsykiatrisiin asioihin ja neuropsykiatrisia oireyhtymiä omaavien henkilöiden kanssa työskentelystä. Luentoja ja koulutustilaisuuksia mm. lääkäreille, eri asiantuntija- ja ammattiryhmille sekä opiskelijoille ympäri Suomea.

Palautteita Tuija aiemmista koulutuksista

”Kouluttaja lämmin ja osaava, rautainen ammattilainen. Osallistaa ryhmäläiset mukaan toiminnan ja keskustelun kautta.”

”Kouluttajan ammattitaito oli vahvaa ja monipuolista. Opiskelijoiden aiempaa osaamista arvostava, vuorovaikutteinen ja osallistava opetustyyli rikasti koulutustamme valtavasti. Teoriatietoa koen saaneeni riittävästi ja myös vinkkejä oman kiinnostuksen mukaiseen tiedon hakuun.”

”Tuija on aivan mahtava kouluttaja ja toivon, että hän jatkaa vielä pitkään omalla urallaan 5/5”

”Olen erittäin tyytyväinen koulutukseen. En osaa toivoa enempää tällä hetkellä. Kiitos. Kaikki sujui oikein hyvin.”

”Opettajan oma alan tuntemus erittäin hyvä, ja se näkyi opetuksen sisällössä ☺. Jokaisen ryhmäläisen yksilöllinen huomioiminen = iso +. Tästä koulutuksesta sai paljon mukaan. Monipuoliset kirjalliset välitehtävät koulutuksen aikana vahvistivat osaamista. Vaativa, pehmeästi toteutettu koulutuskokonaisuus.”

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, p. 050 430 4519, minna.karjalainen@riveria.fi


Ilmoittautumisaika on päättynyt, tiedustele vapaita paikkoja.

Apua ilmoittautumiseen Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, p. 050 430 4519, minna.karjalainen@riveria.fi

Kaikki täydennyskoulutukset