In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) // kesäyliopisto

Neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) // kesäyliopisto

Aika ja paikka 20.2.–24.10.2023 (yht. 14 koulutuspäivää), Joensuu

Kouluttaja Vastuukouluttajana neuropsykiatrinen valmentaja, toimintaterapeutti YAMK Tuija Kinnunen ja lisäksi muita asiantuntijoita.

Kohderyhmä Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset

Hinta 1890 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.01.2023

Sisältö

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, jossa asiakasta ohjataan ja tuetaan tunnistamaan ja vahvistamaan arjen- ja elämänhallintataitojaan. Koulutus vahvistaa tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä, kuten ADHD, Autismikirjon häiriö, Tourette. Riittävän perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien eri ikäisten henkilöiden kanssa. Kouluttautuja voi hyödyntää valmentavan ohjauksen ja ratkaisukeskeisen menetelmän ja konkreettisten käytännön työkalujen käyttöä omassa työssään ja työotteessaan sekä työyhteisönsä kehittämisessä.

Koulutuksen sisältö noudattaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatusuosituksia ja näin ollen mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja -nimikkeen käytön valmistumisen jälkeen

Koulutus on kohdennettu opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Koulutus antaa uusia lähestymistapoja omaan asiakastyöhön ja taidot voi nivoa heti käytäntöön

Neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) -koulutuksen esittelyvideo >> 

// Koulutuspäivät
Koulutuspäivät (yht. 14 koulutuspäivää) järjestetään lähiopetuksena Joensuussa klo 9–15.

Ma-ti 20.–21.2.2023
Ti-ke 21.–22.3.2023
Ti-ke 18.–19.4.2023
Pe-la 26.–27.5.2023
Pe-la 1.–2.9.2023
Pe-la 22.–23.9.2023
Ti-ke 24.–25.10.2023

//  Koulutuksen hinta 
1890 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus.

Hinta sisältää kirjat:

 • Tammenterhon tarinoita. Kirja valmennuksesta
 • Tammenterhon tarinoita. Neuropsykiatrisen valmentajan työkirja.

Koulutusmaksu on mahdollista maksa 1-7 erässä. Ensimmäinen erä laskutetaan ennen koulutuksen aloitusta koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen ja viimeinen erä ennen koulutuksen päättymistä.

// Koulutuksen tarkempi sisältö 

 • Yleisimmät neuropsykiatriset oireyhtymät
 • Diagnosointi, hoito ja kuntoutus
 • Ratkaisukeskeisyys ja voimavarasuuntautunut neuropsykiatrinen valmennus
 • Ratkaisukeskeisen valmennuksen työkalut
 • Haasteet koulussa ja haastava käyttäytyminen
 • Keinoja ja menetelmiä koulutyön tukemiseen
 • Nepsyvalmennus koulussa ja kotona
 • Itsesäätelytaidot, toiminnanohjaus
 • Stressi sekä hallintakeinoja
 • Oppimisen apuvälineitä ja muu oppimisen tukeminen
 • Valmentavan ohjauksen ja ratkaisukeskeisten menetelmien jalkauttaminen omaan työhön

Koulutuspäivät muodostuvat

 • lähiopiskelu, vuorovaikutukselliset luennot
 • toiminnallinen oppiminen
 • pienryhmätyöskentely
 • itsenäinen työskentely
 • valmennuksen käytännön harjoittelu ja siihen liittyvä työnohjaus
 • vierailevat luennoitsijat
 • kokemuspuheenvuorot
 • aihealueen kirjallisuus
 • omaan työhön tai työyhteisöön liittyvä kehittämistehtävä

// Koulutuskokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot

 • Mitä neuropsykiatrinen valmennus on, 1 op
 • Ratkaisukeskeisyyden periaatteet ja taustateoriat, 2 op
 • Yleisimmät neuropsykiatriset oireyhtymät, hoito ja kuntoutus, 3 op
 • Valmennusprosessi, menetelmiä ja valmennuksen keinoja, 3 op
 • Eri-ikäisten sekä perheen valmentaminen, 4 op
 • Valmentajana toimiminen, 4 op
 • Neuropsykiatrisen valmennusprosessin harjoittelu, 5 op
 • Ammatillinen kasvu, 3 op
 • Ammattikirjallisuus, 5 op

Opintojen suorittaminen hyväksytysti edellyttää koulutuspäiviin osallistumisen, oppimistehtävien suorittamisen ja valmennusprosessin toteuttamisen  asiakkuusharjoitteluna. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä.

Opintojaksojen kuvaukset

// Mitä neuropsykiatrinen valmennus on, 1 op 

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja tietää mitä valmennuksella tarkoitetaan, mihin sitä käytetään, mitä hyötyä neuropsykiatrisesta valmennuksesta asiakkaalle on. 

Keskeinen sisältö: Neuropsykiatrinen valmennus. 

Toteutustapa: Hybridikoulutus, oppimistehtävät. 

// Ratkaisukeskeisyyden periaatteet ja taustateoriat, 2 op 

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja tietää ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden  periaatteet, niiden käyttö ja ilmeneminen valmennuksessa. 

Keskeinen sisältö: Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, narratiivisuus, ei-tietäminen. 

Toteutustapa: Hybridikoulutus, ryhmäharjoitteet, oppimistehtävät. 

// Yleisimmät neuropsykiatriset oireyhtymät, hoito ja kuntoutus, 3 op 

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja tietää, mitä ovat yleisimmät kehitykselliset neuropsykiatriset oireyhtymät, mitä vaikeuksia ja vahvuuksia oireyhtymät voivat tuoda elämään, kuinka oireilevia henkilöitä hoidetaan ja kuntoutetaan, miten koulutusympäristö voi tukea erilaista oppijaa.

Keskeinen sisältö: Yleisimmät kehitykselliset neuropsykiatriset oireyhtymät Adhd, Add, Autismin kirjon häiriöt, Tourette, muut neuropsykiatriset vaikeudet, neuropsykiatristen vaikeuksien hoito ja kuntoutus. 

Toteutustapa: Hybridikoulutus, oppimistehtävät, ryhmätyöt. 

// Valmennusprosessi, menetelmiä ja valmennuksen keinoja, 3 op 

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja hahmottaa valmennusprosessin ja oppii neuropsykiatrisen valmennuksen erilaisia keinoja ja menetelmiä. 

Keskeinen sisältö: Valmennusprosessi, asiakkaan ohjaus ja tukeminen eri menetelmin ja työvälinein. 

Toteutustapa: Hybridikoulutus, vuorovaikutteiset luennot, ryhmätyöt, harjoitukset,  oppimistehtävät. 

// Eri-ikäisten sekä perheen valmentaminen, 4 op 

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja tietää eri ikäryhmien valmennuksessa huomioitavia asioita ja oppii käyttämään eri-ikäisille soveltuvia erilaisia työskentelymenetelmiä. Ymmärtää perheen ja lähiyhteisön vaikutukset kuntoutumiseen. Hallitsee keinoja vanhempien tukemiseen ja ohjaamiseen. 

Keskeinen sisältö: Lapsen, nuoren ja aikuisen valmentaminen. 

Toteutustapa: Hybridikoulutus, vuorovaikutukselliset luennot, ryhmätyöt, harjoitukset,  oppimistehtävät. 

// Valmentajana toimiminen, 4 op 

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja ymmärtää valmennukseen liittyviä eettisiä ja ammatillisia periaatteita. Tunnistaa ja tietää valmentajana toimimisen tehtävät, vastuut ja roolin. Vahvistaa omaa itseään valmentajana. Tutustuu valmennuksen eri mahdollisuuksiin eri asiakasryhmien kanssa. 

Keskeinen sisältö: Valmentaja, ammatillisuus, oma jaksaminen, valmennuksen vaikuttavuus. 

Toteutustapa: Hybridikoulutus, vuorovaikutukselliset luennot, ryhmätyöt, harjoitukset, oppimistehtävät.

// Neuropsykiatrisen valmennusprosessin harjoittelu, 5 op 

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja etsii itselleen asiakkaan harjoittelua varten.  Osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisen ja asiakaslähtöisen neuropsykiatrisen valmennusprosessin. Osaa reflektoida ja raportoida valmennusprosessin tavoitteen asettelua, etenemistä ja valmennuksen toteutumista. 

Keskeinen sisältö: Valmennusprosessin suunnittelu, toteutus, reflektointi ja raportointi. 

Toteutustapa: Valmennusprosessi, jossa vähintään 10 tapaamista.

// Ammatillinen kasvu, 3 op 

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja osaa tarkastella omaa ammatillista kehittymistään neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Osaa perustella toimintaansa. 

Toteutustapa: Pienryhmätyöskentely, reflektointi, lopputyö. 

// Ammattikirjallisuus, 5 op 

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja syventää tietämystään neuropsykiatrisesta valmennuksesta ja siihen liittyvistä teemoista. Tutustuu erilaisiin työssä käytettäviin menetelmiin. 

Keskeinen sisältö: Neuropsykiatrinen valmennus. 

Toteutustapa: Pakollisen kirjallisuuden lukeminen, kirjaesittely, artikkelit.

// Vastuukouluttaja

Tuija Kinnunen, neuropsykiatrinen valmentaja, nepsy-ohjaaja, toimintaterapeutti Yamk, Master of Arts in Business 
Tuijalla on työkokemusta laaja-alaisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa työskentelystä sosiaali- ja terveysalalla. Erityisosaaminen neuropsykiatrisiin asioihin ja neuropsykiatrisia oireyhtymiä omaavien henkilöiden kanssa työskentelystä. Luentoja ja koulutustilaisuuksia mm. lääkäreille, eri asiantuntija- ja ammattiryhmille sekä opiskelijoille ympäri Suomea. 

Palautteita Tuijan aiemmista koulutuksista

”Kouluttaja lämmin ja osaava, rautainen ammattilainen. Osallistaa ryhmäläiset mukaan toiminnan ja keskustelun kautta.”

”Kouluttajan ammattitaito oli vahvaa ja monipuolista. Opiskelijoiden aiempaa osaamista arvostava, vuorovaikutteinen ja osallistava opetustyyli rikasti koulutustamme valtavasti. Teoriatietoa koen saaneeni riittävästi ja myös vinkkejä oman kiinnostuksen mukaiseen tiedon hakuun.”

”Tuija on aivan mahtava kouluttaja ja toivon, että hän jatkaa vielä pitkään omalla urallaan 5/5”

”Olen erittäin tyytyväinen koulutukseen. En osaa toivoa enempää tällä hetkellä. Kiitos. Kaikki sujui oikein hyvin.”

”Opettajan oma alan tuntemus erittäin hyvä, ja se näkyi opetuksen sisällössä . Jokaisen ryhmäläisen yksilöllinen huomioiminen = iso +. Tästä koulutuksesta sai paljon mukaan. Monipuoliset kirjalliset välitehtävät koulutuksen aikana vahvistivat osaamista. Vaativa, pehmeästi toteutettu koulutuskokonaisuus.”

// Haku koulutukseen (31.1.2023 mennessä):

 1. Täytä ensin nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta (31.1.2023 mennessä).
 2. Lähetä lisäksi hakemus kesäyliopistolle sähköpostitse (kesayliopisto@riveria.fi) (31.1.2023 mennessä).

Kirjoita hakemukseen seuraavat tiedot:

 • Yhteystietosi (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Koulutustausta / suoritetut tutkinnot
 • Ammattinimike
 • Työkokemus
 • Miten aiot hyötyä koulutuksesta omassa työssäsi/tulevaisuudessa?
 • Miksi haet tähän koulutukseen?

HUOM! Koulutus toteutuu ja koulutuksessa on vielä muutama paikka vapaana. Viimeiset koulutuspaikat täytetään hakujärjestyksessä sopivan hakijan löydyttyä. Hakuajan päättymisen jälkeen on vielä mahdollista kysyä vapaita koulutuspaikkoja.

Peruutusehdot
Koulutushakemukset muuttuvat sitoviksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, jonka jälkeen osallistumista ei voi peruuttaa maksutta. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Huom. Muutokset mahdollisia. Muutoksista tiedotamme ilmoittautuneille.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519


Ilmoittautumisaika on päättynyt, tiedustele vapaita paikkoja.

Apua ilmoittautumiseen
Kesäyliopisto p. 013 244 2540 // kesayliopisto@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519

Kaikki täydennyskoulutukset