In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op // kesäyliopisto

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op // kesäyliopisto

Aika ja paikka Aloitus 21.10.2020 klo 15–18.15, Joensuu. Lähiopetus järjestetään Joensuussa arki-iltaisin ja viikonloppuisin, lisäksi verkko-opetusta.

Kouluttaja Psykologi Juha Siira, lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi ja YTT Mervi Issakainen sekä muut myöhemmin ilmoitettavat asiantuntijat

Kohderyhmä Opinnot on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Hinta Opintokokonaisuus 590 € (yht. 5 opintojaksoa), yksittäiset opintojaksot 150-195 €/opintojakso, kesäyliopiston arvonlisäveroton koulutus. Kokonaisuus laskutetaan 5 erässä kunkin opintojakson jälkeen.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.09.2020

Sisältö

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa.

Opinnot järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena ja opetus vastaavaa Itä-Suomen yliopiston (UEF) opetussuunnitelmien mukaista opetusta.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

 • Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op
  ke 21.10., ti 27.10. ja to 29.10.2020 klo 15–18.15, Joensuu
 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op
  ke 18.11.2020 klo 15–18.15, verkkokoulutus
 • Lapsen biopsykosiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op
  la 13.2.2021 klo 9–16, Joensuu
 • Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op
  kevätlukukausi 2021 (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op
  kevätlukukausi 2021 (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Opintojaksojen sisältö

Ajankohta
21.10., 27.10. ja 29.10.2020 klo 15–18.15, Joensuu

Kouluttaja
Psykologi Juha Siira

Hinta
195 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Sisältö
Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Suoritustavat
Luennot 12 t ja laaja essee

Arviointi
0-5

Oppimateriaalit
1. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. ss. 91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.

2. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.
https://www.hotus.fi/lasten-kaltoinkohtelun-tunnistamisen-tehokkaat-menetelmat-sosiaali-ja-terveydenhuollossa-hoitosuositus/

3. Traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito -suositus.
https://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50080

4. Joki-Erkkilä M & Korkman J. Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä – mitä tulee huomioida? Duodecim 2015;131(10)
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12270

5. Muukkonen T & Tulensalo H. Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015;131(10)
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12268

6. Tuominen M & Ellonen N. Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015;131(10)
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12269

7. Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Koskinen S & Alapulli H. Epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä – tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa. Duodecim 2015;131(10).
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12271

8. Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020- 2025 Osa 11 (STM)
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4

9. Kansallisen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelman tavoite- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2018-2025 Osa 1 (THL)
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136205/URN_ISBN_978-952-343-082-2.pdf?sequence= 1&isAIlowed=y

Ajankohta
18.11.2020 klo 15–18.15, verkkokoulutus

Kouluttaja
YTT Mervi Issakainen

Hinta
150 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Sisältö
Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Kulttuuriset mallit ja ajattelutavat. Verkkoyhteisöt.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tuntee erilaisia teoreettisia näkökulmia lasten ja nuorten sosiaalisten suhteiden merkitykseen.
• osaa tunnistaa sosiaalisten verkostojen ja vertaisryhmien merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
• ymmärtää erilaisten kulttuuristen mallien ja ajattelutapojen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
• tunnistaa lasten ja nuorten verkkomaailmassa toimimiseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.
• osaa soveltaa oppimaansa työelämässä tai ylipäätään arjessa lasten ja nuorten kanssa toimiessaan.

Suoritustavat
Laaja essee

Arviointi
0-5

Oppimateriaalit
Kouluttajan ilmoittama kirjallisuus

Ajankohta
13.2.2021 klo 9–16, Joensuu

Kouluttaja
Lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi

Hinta
195 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Sisältö
Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat suojaavat ja riskitekijät sekä psyykkisen kehityksen ongelmat.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

Suoritustavat
Luennot 8 t, tentti ja laaja esseetehtävä.

Arviointi
0-5

Oppimateriaalit
1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Sisältää mm. seuraavat osiot:
I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys s. 20-22, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina s. 23-60, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 61-90,
II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-132,
IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy s. 428-436, Palvelujärjestelmä s. 437-451, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot s. 460-463,
V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin s. 484, Perusterveydenhuollon interventiot s. 485-491, Psykoedukaatio s. 492-502,
VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus s. 760-768.

2. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2011.

3. Pihka, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-41.
http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duoll984.pdf

4. Lisäksi muu verkossa ilmoitettu materiaali.

Ajankohta
Kevätlukukausi 2021, verkkokoulutus (4 t)

Kouluttaja
Ilmoitetaan myöhemmin

Hinta
150 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Sisältö
Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä.

Suoritustavat
Laaja essee

Arviointi
0-5

Oppimateriaalit
1. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö) Käypä hoito -suositus, 2017. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä.
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061

2. Kaltiala-Heino R, Ranta K & Fröjd S: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim,
2010.
http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf

3. Kehityksellinen kielihäiriö (kehityksellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret). Käypähoito -suositus, 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä.
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50085

4. Kujala T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti
OPH.
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/138958_aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.pdf

5. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, Luku 7: Puheen, kielen, motoriikan ja oppimiskyvyn kehityshäiriöt, s. 203-216. Muita osia voi hyödyntää soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa.

6. Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito -suositus, 2018. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian jaoksen asettama
työryhmä.
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50118

7. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen
Vanhempainliitto
https://docplayer.fi/149896-Laatua-kodin-ja-koulun-yhteistyohon-opetushallitus.html

8. Mertaniemi, R. 2018. Vanhempien barometri 2018. Koululaisten vanhempien näkemyksiä lasten koulunkäynnistä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Suomen
Vanhempainliitto.
https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vanhempien-Barometri-2018_raportti.pdf

9. Mikkonen K, Nikander K & Voutilainen A. 2015. Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015:70.

10. Moilanen 1, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453-62.
https://www.duodecimlehti.fi/duo10395

11. Nuorten mielenterveystalo.fi
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret

12. Puustjärvi A & Luoma 1. 2019. Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntikyvyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti 2/2019, 114-120

13. Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa.

14. Vuori M, Tuulio-Henriksson A & Autti-Rämö 1. 2018. ja käyttäytymisen 12ulmissa. Lääkärilehti 19/2018.

15. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Ajankohta
Kevätlukukausi 2021 (10 t)

Kouluttaja
Ilmoitetaan myöhemmin

Hinta
195 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Sisältö
Palvelujärjestelmä lasten ja perheiden tukena, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, kasvatus, koulu ja varhaiskasvatus, oppilashuolto, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, yhteistyö palvelujärjestelmässä, ehkäisevä työ ja ammatillinen tuki lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.

Suoritustavat
Luennot 10 t ja laaja essee

Arviointi
0-5

Oppimateriaalit
1. Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.

2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL.

3. Heinonen H. ym. 2016. Lasten oikeudet ja aikuisten vastuut varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS- Kustannus.

4. Hämäläinen U. & Kangas 0. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela.

5. Perälä, M.-L., Halme, N. & Nykänen, Sirpa 2012. Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen. Helsinki: THL.
https://www.julkari.fi/handle/10024/90893

6. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lunden T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.

7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet

8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja.
https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja

9. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lasten neuvola käsikirja.
https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja

10. Alatalo, M. et al. 2019. Porrasteisuus lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. Työpaperi 39/2019. Helsinki: THL.
http://www.julkari.fi/handle/10024/139080

11. Soveltuva lainsäädäntö ja muu ilmoitettu materiaali.

Opintokokonaisuudesta on myös mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.

Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen, kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Kaikki täydennyskoulutukset