In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Informaatiotutkimus, aineopinnot 36 op (OY) // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Informaatiotutkimus, aineopinnot 36 op (OY) // kesäyliopisto

Informaatiotutkimus, aineopinnot 36 op (OY) // kesäyliopisto

Aika ja paikka Aloitus 15.1.2021 klo 9-14 etätapaamisella

Kouluttaja Vastuukouluttaja FT Heidi Enwald, Oulun yliopisto

Kohderyhmä Informaatiotutkimuksen perusopintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Informaatiotutkimuksen perusopinnot 25 op tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla 3. Perusopinnot tulee olla suoritettu Oulun yliopiston vaatimusten mukaan. Tampereen yliopistossa ennen syksyä 2019 suoritetut perusopinnot hyväksytään myös. Mikäli olet suorittanut perusopinnot Tampereen yliopistoon, niin toimitathan oikeaksi todistetun kopion perusopintojen suorituksesta kesäyliopistoon 15.12.2020 mennessä. Opintoihin mahtuu 10 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta 890 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus. Mahdollista maksaa yhdessä tai useammassa erässä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.12.2020

Sisältö

Opinnot käynnistyvät etätapaamisella perjantaina 15.1.2021 klo 9-14 ja opiskeluaika on 3 lukukautta (1,5 vuotta). Opinnot toteutetaan pääasiassa verkko-opintoina mutta niihin sisältyy mahdollisesti myös muutama lähiopetuspäivä Joensuussa.

Opinnot järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena ja opetus vastaavaa Oulun yliopiston (OY) opetussuunnitelmien mukaista opetusta.

Mitä informaatiotutkimus on?

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, joka tutkii tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoa, organisointia, hankintaa, välittymistä, käyttöä ja vaikuttavuutta erilaisissa ympäristöissä. Internetin myötä informaatioalan asiantuntijuuden tarve on lisääntynyt useilla aloilla.

Informaatiotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia alan asiantuntija-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviin informaatioalan organisaatiossa, yritysten ja julkisen sektorin tiedonhallinta- ja tietopalveluyksiköissä, tutkimuslaitoksissa sekä kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa.

Informaatiotutkimuksen opinnot pätevöittävät työskentelemään kunnan kirjastolaitoksessa. Kirjastolain kirjastoasetuksen mukaisesti vähintään 70 prosentilla kirjastolaitoksen henkilökunnasta tulee olla suoritettuna korkeakoulututkinto ja niihin sisältyvät tai niiden lisäksi suoritetut 60 op laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:
Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi 5 op | Tammikuu-toukokuun alku 2021
Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 5 op | Maaliskuu-kesäkuun alku 2021
Johtaminen ja asiantuntijuus tietoperustaisissa organisaatioissa 5 op | Elokuu 2021-marraskuu 2021
Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka 5 op | kirjatentti, voi tehdä keväällä 2021 tai syksyllä 2021
Informetriikka, tieteelliset kirjastot ja avoin tiede 5 op | Marraskuu 2021- helmikuu 2022
Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen 5 op | Tammikuu/helmikuun alku 2022-toukokuu 2022
Työharjoittelu 6 op | vapaavalintainen ajankohta – suositus kesä 2021 tai kevät 2022

Aikataulut

  •  Aloitus etätapaamisella perjantaina 15.1.2021 klo 9–14
  •  Etätapaaminen perjantaina 28.5.2021 klo 9–12
  • Lähiopetuspäivä Joensuussa elokuussa 2021 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
  • Muut tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

Opintojaksojen sisällöt

Ajankohta:
Tammikuu-toukokuun alku 2021.
Aloitus etätapaamisella pe 15.1.2021 klo 9–14. Muut ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Opintojakson kirjatentti etätenttinä toukokuussa tai elokuussa (tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin).

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tunnistaa informaatiosisältöjen ja dokumenttien arvioinnin ja organisoinnin tavoitteita ja käytäntöjä erilaisten kokoelmien muodostamisessa ja osaa soveltaa niitä systemaattisesti.

Sisältö:
Informaatiosisältöjen ja dokumenttien tuottaminen, arviointi ja organisointi. Dokumentaatio, luettelointi ja sisällönkuvailu asiantuntijatyönä.

Ajankohta:
Maaliskuu-kesäkuun alku 2021.
Etätapaaminen pe 28.5.2021 klo 9–12. Muut ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Osaamistavoitteet:
– tuntee digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -näkökulmia
– oppii tuntemaan digitaalisten ihmistieteiden keskeiset käsitteet sekä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia aineistoja
– perehtyy alustavasti ihmistieteellisessä tutkimuksessa käytettäviin digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin)
– oppii hahmottamaan, minkälaista ihmistieteellistä tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla menetelmillä
– oppii monitieteellisen yhteistyön perusteita sekä tuomaan osaa osaamistaan tieteidenväliseen projektiyhteistyöhön

Sisältö:
Digitaalisten ihmistieteiden näkökulmat, työkalut sekä digitaalisten aineistojen tutkimisessa tarvittavat teoriat ja metodit.

Ajankohta:
Elokuu 2021-marraskuu 2021.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tunnistaa keskeiset johtamisen alueet ja informaatioalan asiantuntijuuden merkityksen tietoperustaisessa organisaatiossa. Hän osaa soveltaa johtamisen välineitä osaamisen ja informaation hallintaan uuden tiedon luomiseksi. Opiskelija vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan ja ymmärtää niiden merkityksen johtamis- ja asiantuntijatyössä.

Sisältö:
Johtaminen ja johtajuus, tietojohtaminen, strategia ja osaaminen, viestintä ja markkinointi, tietopääoma ja talous organisaatioympäristössä. Uuden tiedon luominen, vuorovaikutus ja informaationhallinta sekä informaatioalan asiantuntijana toimiminen tietoperustaisessa organisaatiossa.

Ajankohta:
kirjatentti etätenttinä, voi tehdä keväällä 2021 tai syksyllä 2021.

Ensimmäinen tenttimahdollisuus to 4.3.2021 klo 16-19, etätentti

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tunnistaa oikeusjärjestyksen keskeiset periaatteet ja erottaa eettiset periaatteet ja säädännäiset normit. Hän osaa soveltaa yksinkertaisissa ongelmatilanteissa informaatioalan keskeistä lainsäädäntöä sekä pohtia informaatioalaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelumenetelmä kehittää kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan sekä analyyttista ja kriittistä ajattelua.

Sisältö:
Oikeusjärjestyksen perusperiaatteet, informaatiota ja viestintää koskevat lait ja eettiset periaatteet ja niihin liittyvät ongelmat kuten sananvapaus ja sensuuri.

Ajankohta:
Marraskuu 2021- helmikuu 2022

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa tarkastella tieteellistä viestintää informetristen menetelmien tuella tieteellisen kirjaston tehtävien ja avoimen tieteen näkökulmista. Hän tunnistaa vastuullisen tutkimuksen ja sen arvioinnin käytäntöjä.

Sisältö:
Tieteellisen viestinnän tutkimus ja arviointi informetrisin menetelmin. Avoin tiede. Tieteellisten kirjastojen tehtävät vastuullisessa tutkimuksen arvioinnissa.

Ajankohta:
Tammikuu/helmikuun alku 2022-toukokuu 2022

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida keskeisiä kirjasto- ja tietopalvelutyön kehittämisen osa-alueita ja ymmärtää kehittämisen merkityksen. Opiskelija saa valmiuksia kehittää omaa työtään ja tulevaisuuden palveluja moniammatillisessa yhteistyössä.

Sisältö:
Kirjasto- ja tietopalvelut, toiminnan arviointi ja kehittäminen, moniammatillinen yhteistyö, palvelumuotoilu

Ajankohta:
vapaavalintainen ajankohta – suositus kesä 2021 tai kevät 2022

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tunnistaa informaatiotutkimuksen keskeisiä ilmiöitä organisaatioympäristöissä ja osaa toimia informaatioalan työtehtävissä. Hän pystyy soveltamaan aiemmin opinnoissaan oppimiaan taitoja käytännön työssä ja reflektoimaan omaa työtään ja asiantuntijuuttaan.

Sisältö:
Työharjoittelu informaatiotehtävissä hallinto- tai tutkimusorganisaatiossa, kirjastossa, arkistossa, museossa, yrityksissä tai muussa tietoperustaisessa organisaatiossa.

Harjoittelun kesto on 2 kk (6 op). Harjoittelu on kokopäiväistä työtä. Opiskelija hankkii harjoittelupaikan, mutta paikan soveltuvuus tulee varmistaa harjoitteluvastaavalta (Heidi Enwald, heidi.enwald@oulu.fi). Harjoittelu voi olla palkatonta tai palkallista, tämä riippuu harjoitteluorganisaatiosta. Harjoittelussa opiskelijan olisi tarkoitus päästä seuraamaan ja kokeilemaan laajalti erilaisia alan työtehtäviä. Harjoittelu sijoittuu opiskelijan itse valitsemaan ajankohtaan (aineopinnoista kertyvä tietous on parhaiten hyödynnettävissä keväällä 2022, mutta harjoittelun voi tehdä tuota ennenkin).
Harjoittelun hyväksiluku: Harjoittelun voi saada hyväksi luettua aiemmalla kirjastoalan työkokemuksella, mutta työkokemus ei saa olla osa muita opintoja eli siitä ei ole vielä voinut saada opintosuoritusta. Työkokemusta tulee olla vähintään 4 kk verran. Hyväksi lukemisesta sovitaan harjoitteluvastaavan kanssa. Tarkemmat ohjeet annetaan opintojen alussa.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, p. 050 430 4519, minna.karjalainen@riveria.fi


Ilmoittautumisaika on päättynyt, tiedustele vapaita paikkoja.

Apua ilmoittautumiseen
Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, p. 050 430 4519, minna.karjalainen@riveria.fi

Kaikki täydennyskoulutukset