Strategia / Visio / Missio

Jaa
Etusivu / Riveria / Strategia / Visio / Missio

Strategia 2016 – 2019

Toimintaympäristö

Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti. Edellisen hallituksen päättämien vuosille 2014 – 2016 kohdistuvien leikkausten lisäksi kohdistetaan vuodesta 2017 lukien ammatilliseen koulutukseen 190 milj. euron säästöt. Lisäksi investointien takuukorotuksen poistaminen leikkaa ammatillisen koulutuksen rahoitusta vuodesta 2016 lähtien 56 milj. eurolla. Pohjois-Karjalassa ammatillisen koulutuksen rahoituksen arvioidaan supistuvan yli 13 milj. eurolla strategiakaudella.

Samanaikaisesti hallitusohjelma asettaa ammatilliselle koulutukselle kovia toiminnallisia tavoitteita. Tavoitteet liittyvät oppimisympäristöjen modernisointiin, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntämiseen, koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten sekä koulutuksen keskeyttäneiden määrän vähentymiseen sekä koulutuksen ja työelämän välisen vuorovaikutuksen lisääntymiseen.

Jatkossa vähenevillä resursseilla on saatava aikaan enemmän. Tämän mahdollistamiseksi hallitus on päättänyt toteuttaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin. Tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä, uudistaa rahoitus ja rakenteet jatko-opintokelpoisuus säilyttäen, huolehtia alueellisesti kattavasta koulutuksesta sekä tiivistää koulutuksen ja työ- elämän välistä vuorovaikutusta. Lähtökohtana reformissa ovat osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus ja koulutuksen laatu.

Nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aidat poistetaan ja koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön alle. Ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä tehdään yhtenäinen kokonaisuus. Koulutuksen järjestäjiä kannustetaan toiminnan tehostamiseen. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään ja uudistetaan oppisopimuskoulutusta keventämällä työnantajille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöä muuttavat toimialarakenteiden muutos, digitalisaation eteneminen ja monikulttuurillisuuden lisääntyminen. Työelämän osaamistarpeet muuttuvat ja kasvavat. Dynamiikka lisääntyy ja osaaminen vanhenee aikaisempaa nopeammin. Asiakaskunnan tarpeet yksilöllistyvät ja eriytyvät. Työuria tulee pidentää alkupäästä, opintopoluista on rakennettava joustavia ja työelämään siirtymistä pitää tukea.

Arvo

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaava arvo on vastuullisuus. Toimimme vastuullisesti yksin ja yhdessä. Teemme rohkeasti tarvittavia muutoksia ja sitoudumme kehittämään uusia toimintatapoja. Kannamme vastuuta omasta, työkavereidemme ja asiakkaidemme hyvinvoinnista.

Missio

Valmennamme tulevaisuuden osaajia yhdessä työelämän kanssa.

Visio

Olemme arvostettu ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja haluttu yhteistyökumppani

Menestystekijät

  • Asiakaslähtöinen toiminta
  • Hyvinvoivat ja motivoituneet opiskelijat
  • Toimiva työelämäyhteistyö ja osallistavat kumppanuudet
  • Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
  • Valmentava pedagoginen osaaminen
  • Muutosrohkeus ja muutosten hallinta
  • Talouden hallinta
  • Laadukas ja tehokas toiminta
  • Työelämälähtöinen ja monipuolinen maakunnallinen koulutustarjonta

Vaikuttavuus

Tiivistämme ja uudistamme työelämäyhteistyötä. Ammatillisen perustutkinnon opinnoista keskimäärin kolmannes suoritetaan työpaikoilla. Opiskelijamme saavat hyvät työelämävalmiudet ja laajan kokemuksen työmahdollisuuksista.

Edistämme koulutuksen vetovoimaa kehittämällä opetuksen toteutusta ja uudistamalla markkinointia. Kohdistamme markkinointitoimenpiteitä erityisesti niille aloille, joilla on runsaasti työvoimatarpeita. Otamme työelämän aikaisempaa laajemmin mukaan koulutuksen markkinointiin.

Jatkamme strategista yhteistyötä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Kehitämme edelleen sujuvaa väylää ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun.

Kehitämme toimintatapoja joilla opiskelija voi joustavasti siirtyä tutkinnosta toiseen. Perustamme uraohjausyksikön, joka auttaa käytännönläheisesti opiskelijoitamme löytämään työpaikkoja ja jatkoopintomahdollisuuksia.

Tavoitteemme on nostaa ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus yli 75 % tasolle.

Asiakaspalvelun laatu

Jatkamme ammatillisen osaamisen pedagogiikan uudistamista hyödyntämällä valmentavaa työotetta sekä luomalla uudenlaisia opiskelija- ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja digitaalisen teknologian käyttötapoja.

Rakennamme yhteisen toimintamallin henkilökohtaisen opintopolun tarjoamiseksi opiskelijalle. Osallistamme opiskelijat valmentavalla työotteella toteutettavan opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen.

Huolehdimme siitä, että jokainen perustutkinto-opiskelija valmentautuu työpaikkaohjaajaksi opintojensa aikana.

Kehitämme erityisen tuen ja opiskeluhuollon käytänteitä kartoittamalla parhaat käytännöt ja luomalla yhteisiä toimintamalleja.

Aikuiskoulutuksessa varmistamme johtavan markkina-aseman toiminnan tehokkuuden ja laadun avulla.

Otamme käyttöön opiskelijahallintojärjestelmän kanssa yhteensopivan asiakkuudenhallintajärjestelmän, jonka avulla parannamme yhteistyön laatua työelämän kanssa.

Prosessit

Yhtenäistämällä opetuksen suunnittelun käytänteet mahdollistamme yli oppilaitos- ja yksikkörajojen tapahtuvan yhteistyön. Kehitämme verkko-opiskelua ja -opintoja.

Olemme valmiit muuttamaan organisaatiorakennettamme ja johtamisjärjestelmäämme vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla uudistuvan ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tavoitteita ja muuttuvaa toimintaa.

Yhdistämällä aikuisten ja nuorten oppimisympäristöjä sekä lisäämällä kahdessa vuorossa tapahtuvaa opetusta pienennämme tilakustannusten osuutta kokonaiskustannuksista. Valmistelemme omassa käytössämme olevien toimitilojen määrän vähentämistä noin 25.000 m2:llä.

Hallinnon suhteellinen osuus kustannuksistamme pienenee strategiakaudella.

Kehitämme tiedolla johtamista rakentamalla tietovaraston, josta keskeinen tieto on helposti saatavissa.

Tuemme opiskelijoiden omien päätelaitteiden käyttöä opetuksessa.

Henkilöstö

Jokainen työntekijämme kehittää osaamistaan digitalisaatioon ja valmentavaan työotteeseen liittyvissä taidoissa. Käytämme henkilöstön osaamisen kehittämiseen, työterveyshuoltoon ja työhyvinvoinnin kehittämiseen vuosittain 5 % henkilöstömenoista.

Strategiakauden aikana jokainen vakituinen opettaja uudistaa osaamistaan työelämäjaksolla. Saatujen työelämäkokemusten jakaminen muille oman työyhteisön jäsenille on kaikkien velvollisuus.

Henkilöstömäärän mitoitamme käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Tuemme henkilöstöä muutostilanteissa yksilöinä ja työyhteisönä.

Osallistumme Suomen parhaat työpaikat tutkimukseen ainakin kerran strategiakauden aikana.