In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Strategia 2018-2021

Jaa
Etusivu > Riveria > Strategia 2018-2021

”Kumppanuudella osaamista ja hyvinvointia”

Toimintaympäristön muutos

 

Pohjois-Karjalan maakunta

Työllisyysasteen parantaminen on keskeisin tavoite koko Pohjois-Karjalassa.

Eri toimialoilla on samanaikaisesti sekä pulaa osaavasta työvoimasta että työttömyyttä. Pohjois-Karjalan väestö on ikääntymässä ja väkiluku on vähentymässä, erityisesti maakunnan reuna-alueilla. Joensuun kehysalueella väestö kasvaa (Pokat 2021). Peruskoulun päättävän ikäluokan osalta ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Työikäisen väestön koulutustarve lisääntyy. Koulutukseen on käytettävissä aikaisempaa vähemmän rahaa. Strategiajakson aikana Suomessa suunnitellaan toteutettavaksi sote- ja maakuntauudistus.

Ammatillinen koulutus

Vuonna 2018 astui voimaan ammatillisen koulutuksen reformilainsäädäntö, jonka keskeinen lähtökohta on asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus. Ammatillista koulutusta on uudistettava, koska tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Ammatteja syntyy ja katoaa.

Globalisaatio, digitalisaatio ja robotisaatio ovat merkittäviä työelämän muutosvaikuttajia.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus, vastuullisuus

Perustehtävä

Valmennamme työelämään tulevaisuuden osaajia yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Visio

Olemme Suomen vaikuttavin monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä vuonna 2025.

Menestystekijät

 • Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö
 • Monipuolinen maakunnan työelämätarpeisiin vastaava koulutustarjonta
 • Asiakaslähtöinen joustava toimintatapa
 • Toimivat työelämäkumppanuudet
 • Talouden hallinta
 • Osallistuvat, hyvinvoivat ja motivoituneet opiskelijat
 • Monipuoliset ja nykyaikaiset oppimisympäristöt
 • Ajantasainen ja monikanavainen viestintä

Toiminnan vaikuttavuus

 • tutkintojen ja koulutuksen suuntaamisessa ensisijaisena tavoitteena on työllistyminen
 • rakennamme ajantasaisen järjestelmän valmistuneiden työllistymisen seurantaan
 • varmistamme jatkuvalla ympärivuotisella hakeutumisella opiskelijavuositavoitteiden saavuttamisen
 • tunnistamme ja tunnustamme tehokkaasti aikaisemman osaamisen tutkinnon perusteiden mukaisesti
 • lisäämme tutkinnoissa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja sen ohjausta
 • kehitämme opiskelijoiden asenteesta työllistymisen vetovoimatekijän
 • otamme käyttöön nykyaikaiset markkinoinnin keinot ja kanavat vetovoimaisuuden lisäämiseksi

MITTAREINA:

työllistymis-%, jatko-opinnoissa korkea-asteella-%, opiskelijavuodet, suoritetut tutkinnot

Asiakaspalvelun laatu

 • lisäämme työelämäyhteistyötä ja sen laatua kokonaisvaltaisilla kumppanuussopimuksilla
 • lisäämme opiskelijoiden osallistumista ja vaikuttamista oppilaitoksessa
 • kehitämme opiskelijoiden ja opettajien välistä avointa vuorovaikutusta
 • varmistamme jokaiselle opiskelijalle joustavan yksilöllisen opintopolun ja riittävän ohjauksen
 • mahdollistamme kansainvälisen opiskelija- ja opettajavaihdon kaikilla aloilla ja koulutusyksiköissä
 • osallistumme aktiivisesti ammattitaitokilpailuihin
 • viestimme aktiivisesti opiskelijoiden menestyksestä ja työelämäyhteistyön onnistumisesta

MITTAREINA:

opiskelijapalaute, työelämäpalaute, työelämäkumppanuudet, kansainvälinen opiskelijavaihto

Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus

 • varmistamme henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinnan ja toteutumisen yhdessä opiskelijan kanssa
 • lisäämme työpaikalla tapahtuvaa oppimista, näyttöjä ja ohjausta
 • vähennämme omassa käytössä olevien tilojen määrää ja uudistamme oppimisympäristöjämme
 • kehitämme ennakoivan tiedolla johtamisen järjestelmän
 • selkeytämme ja kuvaamme prosessimme vastuineen
 • käynnistämme koulutusvientikokeilun
 • sopeutamme toimintamme toimintatuottojen edellyttämälle tasolle siten, että viimeistään vuonna 2022 tilikautemme tulos on positiivinen

MITTAREINA:

keskeyttämis-%, työelämässä suoritettavat näytöt-%, tilojen varausaste-%, taloudellinen suorituskyky (toimintatuotot ja vuosikate)

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

 • toteutamme Riveria2025 kehittämisohjelman koko henkilöstölle
 • lisäämme henkilöstön osallistumista ja vaikuttamista työyhteisössä
 • selkiytämme tehtävänkuvia, työnjakoa ja mitoitamme henkilöstömäärän tarpeen mukaiseksi
 • uudistamme organisaation intran edistämään ydinprosessien toteuttamista
 • kehitämme opettajien työelämäjaksojen toteuttamista
 • palkitsemme henkilöstöä laadukkaasta ja vaikuttavasta toiminnasta
 • viestimme aktiivisesti henkilöstön onnistumisesta perustehtävässä

MITTAREINA:

henkilöstön osaamisen kehittäminen (osuus henkilöstömenoista-% ja työelämäjaksot), henkilöstön hyvinvointi (ilmapiirikyselyn tulokset)

Strategian välitarkastelu tehdään vuonna 2019.

 Riveria strategia 2018 – 2021 (PDF)