In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Sidonnaisuudet

Jaa

Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös kuntayhtymään.

Ilmoitettavat sidonnaisuudet

Luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvolliset koulutuskuntayhtymässä

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee yhtymähallituksen jäseniä ja varajäseniä, yhtymävaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja  varapuheenjohtajaa sekä kuntayhtymän johtaja, rehtoria ja hänen varahenkilöä tai sijaista.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään Riverian verkkosivulla olevalla sähköisellä sidonnaisuusilmoitus-lomakkeella, joka varmistetaan sähköisellä allekirjoituksella.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi yhtymävaltuustolle kerran vuodessa.

Sidonnaisuusrekisteri (pdf)

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa (pdf)

Sidonnaisuusrekisteriseloste (pdf)