Laadunhallinta

Riverian laadun ja vaikuttavuuden kehittämissuunnitelma on laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen tiekartta matkalla kohti koulutuksen huippulaatua ja vaikuttavuutta.

Valmennamme työelämään tulevaisuuden osaajia yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Riveria

Laadunhallintaa ohjaa Riverian strategia 2022-2025, ammatillista koulutusta koskevat koulutuspoliittisiin linjaukset, ammatillisen koulutuksen kansallinen laatustrategia vuoteen 2030 ja eurooppalainen ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen viitekehys.

Riverian strategia 2022 – 2025 ”Osaavan työvoiman ja elinvoiman tekijä” on tärkein toimintaa ja valintoja ohjaava asiakirja.

Laadunhallinnan tavoitteena on varmistaa Riverian strategian laadukas ja tuloksellinen toteutuminen: mahdollistaa perustehtävässä onnistuminen, vision saavuttaminen ja arvojen mukainen toiminta.

Laadunhallinta on arjen toimintaa Riveriassa. Laatu ja tulokset ovat aina seurausta hyvästä ja tarkoituksenmukaisesta toiminnasta. Vain toimintatapoja systemaattisesti parantamalla voidaan vaikuttaa toiminnan laatuun. Toimintatapojen kehittämisen ohella olennaista on ymmärtää Riverian toimintaa suuntaavan strategian, toiminnan ja tulosten muodostamaa kokonaisuutta.

Jokaisen riverialaisen on osattava vastata kysymyksiin: miksi teemme, miten teemme ja mitä saamme aikaan?

Riverian toiminnan laatua ja vaikuttavuutta edistävät menettelytavat pohjautuvat jatkuvan parantamisen sykliin:

  1. Toiminnan suunnittelu
  2. Toimintaa ohjaavat prosessit
  3. Toiminnan arviointi
  4. Toiminnan kehittäminen

Riveriassa ei ole käytössä erillistä laatujärjestelmää, vaan laadunhallinta on kiinteä osa Riverian intranetratkaisua, joka on rakennettu ydin- ja tukiprosessin mukaisesti.

Ydin- ja tukiprosessit perustuvat opiskelijoiden ja palvelujen käyttäjien kannalta keskeisiin toimintoihin, Riverian strategiaan ja toimintaamme ohjaavaan lainsäädäntöön ja muihin säännöksiin, kuten Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän perussopimukseen, ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaan ja vapaan sivistystyön, kansaopiston ja kesäyliopiston ylläpitämislupaan.

Riverian laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen ytimen muodostavat

a) strateginen johtaminen ja ohjaus
b) vuosittainen toiminnanohjaus
c) ydin- ja tukiprosesseihin integroituvien toimintojen jatkuva kehittäminen arjessa

Prosesseja toimintatapoineen kehitetään hyödyntämällä Leanin ja palvelumuotoilun työkaluja.

Sisäistä arviointia tehdään EFQM-mallin mukaisesti arvioimalla ja analysoimalla strategian määrittämää suuntaa, toimintaa ja tuloksia.

Toiminnan arviointi perustuu tiedolla johtamiseen. Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan dynaamisesti päivittyvän tuloskortin avulla organisaation eri tasoilla. Lisäksi hyödynnetään muita tiedolla johtamisen työkaluja ja ennakoivaa analytiikka toiminnan jatkuvassa parantamisessa.

Käytössä on myös palautejärjestelmistä (opiskelija-, työ- ja elinkeinoelämä- ja henkilöstöpalaute) ja muulla tavoin kerättävästä palautteesta saatavaa tietoa sekä sisäisten arviointien ja ulkoisten arviointien tuottamaa tietoa.

Riveria on osallistunut säännöllisesti ulkoisiin arviointeihin osana toiminnan laadun ja vaikuttavuuden arviointia. Lisäksi Riveria on osallistunut aktiivisesti opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun. Riverialle on myönnetty laatupalkinto vuosina 2004, 2008, 2012 ja 2016.

Riverian toiminnan kehittäminen pohjautuu visioon, strategiaan ja strategiakaudelle asetettuihin kehittämiskohteisiin, niiden toteutumisen säännölliseen seurantaan ja arviointiin sekä vuosittain toteutuviin tulostavoiteneuvotteluihin.

Keskeiset kehittämistoimet ja niihin liittyvät vastuut kirjataan vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Keskeisten kehittämiskohteiden vastuutahot huolehtivat toimenpiteiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja jatkuvasta seurannasta yhteisesti sovitulla tavalla. Lisäksi toteutumista seurataan kolmannesvuosittain osavuosikatsausten yhteydessä ja koko vuoden osalta tulostavoiteneuvotteluissa.

Olennainen osa toimintatapojen kehittämistä, yhtenäistämistä ja uudistamista on Riveria 2025 -henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma. Osana kehittämisohjelmaa vahvistetaan henkilöstön laadunhallinnan osaamista, erityisesti arviointi- ja ennakointiosaamista.

Laadunhallinnan ja vaikuttavuuden kehittäminen vuosina 2022-2025:

  • asiakaslähtöisyyden vahvistaminen kaikessa toiminnassa
  • tiedolla johtamisen kehittäminen, erityisesti toiminnan arviointi ja ennakointi
  • Riverian toiminnan yhtenäisyyden ja laadun kokonaisvaltaisen hallinnan varmistaminen
  • kestävän tulevaisuuden arviointi.