In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Parasta palvelua Itä-Suomi -kehittämishanke

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Parasta palvelua Itä-Suomi -kehittämishanke

Ajankohta: 1.1.2017 – 31.12.2019

Parasta palvelua -kehittämisohjelma

Hanke on yksi ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön toimeenpanoa tukevista hankkeista. Tavoitteena on tukea erityisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelua ja sopimuksiin liittyvän toimintaprosessin kehittämistä. Tavoitteena on luoda oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen työelämän ja opiskelijan kannalta selkeät ja tehokkaat toimintatavat sekä yhdenmukaistaa palveluprosessia siten, että kaikilla koulutuksen järjestäjillä toiminta on periaatteiltaan yhdenmukaista.

Tavoitteena on kehittää oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen liittyviä toimintaprosesseja yhdenmukaisiksi, selkeiksi ja tehokkaiksi koulutuksen järjestäjien ja työelämän yhteistoiminnalla ja eri toimijoiden valmentamisella ja tiedottamisella. Toimintaprosessia kehitetään siten, että hankkeen jälkeen prosessi ja siihen liittyvä osaaminen on koulutuksen järjestäjän pysyvää toimintaa. Toimintaprosessin kehittämisessä työelämäpalvelu ja asiakkaan tarpeisiin vastaaminen on keskeisin lähtökohta.

Ammatillisen koulutuksen vuoden 2018 alusta lukien muuttuvan lainsäädännön myötä täytyy luoda uusia ja päivittää nykyisiä työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyviä toimintaprosesseja ja -malleja. Henkilökohtaistaminen, oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus edellyttävät yksilöllistä suunnittelua ja sopimista sekä vahvaa työelämäpalvelua. Toiminta edellyttää muun muassa sopimusten kehitystyötä, ja muutoksia tehtäessä on tärkeä tunnistaa ja yhdenmukaistaa sellaisia käytänteitä ja ratkaisuja, jotka ovat käytännössä kaikilla toimijoilla samoja. Yhteiset käytänteet ja ratkaisut on tarkoitus saada kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön, jotta esimerkiksi viestintä, sopimusten tekeminen ja henkilökohtaistaminen olisi mahdollisimman yhdenmukaista, selkeää ja tehokasta eri toimijoiden kanssa. Tämä vähentää myös koulutuksen järjestäjien päällekkäistä kehittämistyötä ja resurssien käyttöä.

Hankkeen tavoitteet

Asiakkaana työnantajat ja opiskelijat saavat yhdenmukaisen ja kaikille koulutuksen järjestäjille yhteisen oppisopimus- tai koulutussopimus toiminta/palveluprosessin.

Kehittämisen avulla tuotamme asiakkaille parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen ja palvelut, jotta työpaikalla tapahtuva oppiminen onnistuu. Keinot, joilla tavoitteisiin pyritään:

 1. Prosessien yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa palvelumuotoilulla
 2. Oppilaitoshenkilöstön työelämälähtöisen osaamisen vahvistaminen
 3. Tiedotus ja viestintä käytäntöjen ja uusien toimintatapojen levittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi koulutuksen järjestäjien sisällä sekä työelämälle
 4. Osallistumisen toimenpiteiden suunnittelu verkoston eri tasoilla

Hankkeella tuetaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelua, luodaan oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen työelämän ja opiskelijan kannalta selkeät ja tehokkaat toimintatavat sekä yhdenmukaistetaan palveluprosessia

Kohderyhmä

 1. Työelämä
 2. Sisäinen asiakas: oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstä sekä viestintä
 3. Opiskelijat työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessien osalta

Tulokset

Asiakkaat (opiskelija/työelämä)

 • työpaikalla tapahtuvan koulutuksen prosessit näyttäytyvät asiakkaille selkeinä, kevennettyinä palveluina
 • asiakkaat ovat mukana työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä
 • asiakkaat saavat tietoa ja ohjausta työpaikalla järjestettävän koulutuksen eri muodoista, tunnistavat niiden erot ja mahdollisuudet
 • asiakkaat saavat asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluja
 • viestintä on selkeää ja yhdenmukaista

Koulutuksen järjestäjät

 • koulutuksen järjestäjät käyttävät yhtenäistä toiminta/prosessimallia (koulutussopimus & oppisopimus)
 • vahvemmat työelämäsuhteet ja yhteistyön toimintamallit
 • omaksuttu asiakaslähtöinen työote
 • työkaluja työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön: asiakkaiden osallistamisen mallit, yhteiskehittämisen muodot, tuotteistaminen
 • Verkostomainen, keskinäinen yhteistyö ja viestintä vahvempaa

Hankkeen pääkoordinaattori

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Hankkeen muut toteuttajat

Valtakunnallisesti toimii neljä alueellista hanketta: Etelä, Länsi, Itä ja Pohjoinen. Kehittämisverkosto koostuu koko maan kattavasta verkostosta, jossa on osatoteuttajina 27 koulutuksen järjestäjää.

Itä-Suomen alueen muut osatoteuttajat ovat Etelä-Savon Koulutus Oy (ESEDU), Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (YSAO) ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu).

Kehittämisohjelman yhteyshenkilöt

Itä-Suomen alueellisen hankkeen osatoteuttaja:
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Projektiasiantuntija Kaisu Tyni-Pyy
kaisu.tyni-pyy@riveria.fi,p.  050 505 8999

Valtakunnallinen koordinaatiohanke:
Susanne Forsberg, susanne.forsberg@keuda.fi, 040 174 5618
Päivi Kalliokoski, paivi.kalliokoski@keuda.fi, 040 126 7215