In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY

Ajankohta: 1.1.2016 – 31.12.2018

Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY

(yhteistyöhanke Karelia AMK / PKKY, Riveria)

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää alueen taloudellisen hyvinvoinnin kannalta merkittävää yrittäjyyttä:

1.
Vahvistaa kohderyhmien yrittäjyyskompetensseja; henkilöt joilla ei ole kokemusta yrittäjyydestä saavat hankkeen toimenpiteiden seurauksena käytännön kokemusta pienimuotoisesta yrittäjyydestä (esim. kevytyrittäjyys) ja heille avautuu uusia mahdollisuuksia työllistyä jo olemassa olevaan yritykseen tai jatkaa uuden yrittäjyyden syntyyn tähtäävää kaupallistamisprosessia.
2.
Jalostaa uusia nopeisiin ja matalan kynnyksen kokeiluihin perustuvia yrittäjyyden muotoja ja osaamista siten, että yrittäjyyden harjoittaminen sulautuu merkittävästi paremmin osaksi käytössä olevia toiminta- ja oppimisympäristöjä. Näitä toimintaympäristöjä ovat esimerkiksi yrittäjyyden kokeilun yhdistäminen opintoihin kuuluvaan työelämäprojektiin, työharjoitteluun ja opinnäytetyöprosessiin tai vaikkapa valmistumisen jälkeen työttömyysturvan suojaosan piirissä työskentelyyn.
3.
Kehittää yrittäjyyden pedagogiikkaa siten, että eritasoisten yrittäjyyskokeilujen määrää, eli yrittäjyyskompetenssien tasoa nostetaan mahdollisimman suurilla massoilla, mikä lisää huippumenestystarinoiden syntymahdollisuuksia ja merkittävää uuden työn kasvua.

Yhteisellä toteutuksella oppilaitokset tavoittelevat valmistuvien opiskelijoiden osaamisen vastaamista alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Jo toteutuvalla sujuvalla koulutusväylällä ammatillisesta tutkinnosta ammattikorkeakoulututkinnon suorittajaksi pätevöityy substanssiosaajia ja tällä hankkeella tuodaan uusi toteuttamiskulma erityisesti monialaiseen yrittäjyystoimintaan.

Toimenpiteet

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä on kuvattu viiden työpaketin kautta.

Työpaketti 1: Uuden yrittäjyyden osaamisvaatimusten määrittely
Johtavien uuden yrittäjyyden asiantuntijoiden (kuten kasvu- ja sarjayrittäjät, bisnesenkelit ja erilaiset yrityskiihdyttämövalmentajat) kanssa yhteistyötä tehden määritellään kolmitasoinen 2020-luvun vaatimuksiin valmistava yrittäjyysmalli.

Työpaketti 2: Skaalautuva kompetenssipohjainen yrittäjyyskoulutus
Työpaketissa kehitetään uudenlainen yrittäjyyden verkkopedagogiikkaa Työpaketti 1:ssa kehitettävien uuden yrittäjyyden osaamistavoitteiden levittämiseen.

Työpaketti 3: Yrittäjämäisen harjoittelun/ työssäoppimisen pilotointi
Työpaketissa kehitetään alariippumaton, mutta erityisesti huonosti työllistäville aloille tarkoitettu yrittäjämäisen (työ-)harjoittelun/(TOY) työssäoppiminen yrittäjänä -muoto.

Työpaketti 4: Yrittäjyystoiminnan mahdollistava opinnäytetyötoiminta (Karelia AMK)
Kehitetään ja otetaan käyttöön yrittäjämäisen toiminnan ja tutkimusosaamisen yhdistävän kohderyhmän yrittäjyyskompetenssitasoon mitoitettu opinnäytetyön toteuttaminen.

Työpaketti 5: Mikrorahoituksen ja oppilaitosresurssien hyödyntäminen
Luodaa ja pilotoidaan kolme erilaista tapaa kerätä tiimeille tarjottavaa mikrorahoitusta suoraan yrityksiltä (kuten paikalliset suuryritykset ja Draft-ohjelmaan aiemmin osallistuneet yritykset) ja yksityisiltä tukijoilta.

Työpaketeissa tuotetaan julkaisumateriaalia (pääsääntöisesti verkossa jaettavia). Benchmarking:n avulla saadaan näkemyksiä ja kokemuksia kansainvälisistä parhaista käytänteistä kohderyhmille toimintatavoista, joita soveltamalla saadaan Suomeen uudenlaisia yrittäjyysmahdollisuuksia. Toimenpiteissä korostuu työelämäläheisyys; tarvitaan toimeksiantoja yrityksiltä opiskelijoille yrittäjyyden harjoitteluun.

Tulokset

Hankkeen avulla edistetään opiskelijoiden työllistymistä, yrittäjämäisen ajattelun kasvua sekä itsensäjohtamisen taitojen kehittymistä sekä erilaisten osaamisten yhdistymistä tiimioppimisen myötä.  Hankkeen yhteistoteutus tehostaa sujuvaa koulutusväylää toisen asteen opinnoista korkeakoulututkintoon. Opiskelujen läpäisy paranee, kun erilaiset oppijat saavat mahdollisuuden tuoda esille osaamisensa tekemisen kautta teoriaosaamista mittaavien arviointitapojen lisäksi.

Kohderyhmä

Hankkeen ensisijaisena kohderyhminä ovat toteuttajaoppilaitosten opiskelijat, opetushenkilöstö, määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevä TKI-henkilöstö sekä korkeasti koulutetut työttömät henkilöt.  Hankkeen kohderyhmät on jaoteltu neljään luokkaan niihin kuuluvien henkilöiden yrittäjyyskompetenssitason perusteella.

Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria (osatoteuttaja)
Projektipäällikkö Heli Petsalo
heli.petsalo@riveria.fi
p. 050 430 0523

sekä

Karelia-amk (hankkeen hallinnoija)
projektipäällikkö Marja-Liisa Ruotsalainen
marja-liisa.ruotsalainen@karelia.fi
p. 050 597 0882