In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Taitojen opetus 2020

Jaa

Taitojen opetus 2020

Taitojen opetus 2020 koostuu investointi- ja kehittämishankkeesta, jotka muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden.
Hankkeet ovat:

Investointihanke A75113 Taitojen opetus 2020 – digitaalinen opetusteknologia operaattoriammateissa
Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Hankkeen budjetti on 1 400 000 euroa, josta EAKR-tuen osuus on 980 000 euroa.
Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019-30.6.2022.

Kehittämishanke S21714 Taitojen opetus 2020 operaattoriammateissa
Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR. Hankkeen budjetti on 553 500 euroa, josta ESR-tuen osuus on 387 450 euroa.
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020-31.12.2023.

Hankkeiden tavoitteet
Investointihankkeen tavoitteena on kehittää ja rakentaa digitaalista opetusteknologiaa Riverian operaattorikoulutuksiin metsä-, maarakennus- ja kaivosalalla. Kehittämishankkeessa tavoitteena on kehittää ja tuotteistaa Riverian operaattoriammatteihin valmistavien metsäkoneenkuljettajan, maarakennuskoneen kuljettajan ja kaivosmiehen koulutuspalveluja ja yhtenäistää oppimisympäristöjen mittaus- ja analysointiominaisuuksia, jotta pystytään tunnistamaan opiskelijoiden työn suunnittelussa ilmeneviä puutteita ja kyetään kehittämään opetusmenetelmiä ja yhtenäistämään työsuorituksesta annettavaa palautetta tukemaan oppimisprosessia.

Tavoitteita tukevat toimenpiteet hankkeittain

Investointihanke A75113 Taitojen opetus 2020 – digitaalinen opetusteknologia operaattoriammateissa

1. Riverian Valtimon toimipisteen simulaattorikenttä muokataan maastoajoradaksi taitojen osaamisen mittaamista sekä metsäkoneenkuljettajan työtapojen kehittämistä varten. Harjoittelukentän toiminnan tukemiseksi hankitaan yksi uusi sähkökäyttöinen metsäkonekenttäsimulaattori sekä yksi kuormatraktori.

2. Riverian Joensuun yksikön Jukolankadun toimipisteelle rakennetaan siirrettävä koulutusympäristö, joka sisältää vetoauton ja simulaattori-/opetusperävaunun. Perävaunu varustellaan maarakennussimulaattorilla ja maastokohteisiin soveltuvilla opetustiloilla ja lisävarusteilla. Työmaaharjoittelua tehostamaan hankitaan yksi kaivinkone ja pyöräkuormaaja. Lisäsimulaattoreita koulutusympäristöön hankitaan Otsakorpi-säätiön rahoituksella.

3. Uudet ja olemassa olevat koneet ja laitteet varustetaan kuljettajan työsuorituksen mittaamisen mahdollistavalla anturoinnilla ja tiedonkeruu- ja analysointiohjelmistoilla metsä-, maarakennus- ja kaivosaloilla. Työkoneiden datankeruuominaisuuksia pyritään yhtenäistämään ammattialojen välillä.

Investoinnit muuttavat tavalliset työkoneet opetuskäyttöön soveltuviksi siten, että niistä saadaan osaamisen ja oppimisen arvioinnin kannalta merkityksellistä tietoa. Hankkeessa kehitettyjä oppimisympäristöjä pilotoidaan ja testataan maarakennus- ja metsäalan lisäksi Riverian kaivosalan koulutuksessa sekä ammatissa jo toimivien operaattoreiden jatkokoulutuksessa.

Kehittämishanke S21714 Taitojen opetus 2020 operaattoriammateissa

1. Työssä tarvittavien taitojen opetukseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja kuvaamiseen vaadittavien tietojenmäärittäminen.

2. Työskentelystä mitatun tiedon analysointi ja työprosessien kehittäminen- Luodaan menetelmä kuljettajan taitotason määrittämiseksi työsuorituksesta mitattujen ja analysoitujen tietojenperusteella.

3. Taitojen opetus 2020-koulutuskonseptin kehittäminen.

Hankkeiden tulokset
– koulutusten houkuttelevuus lisääntyy laite- ja ohjelmistoinvestointien avulla, kun yksilöllinen opiskelu virtuaali- ja kenttäsimulaattoreilla mahdollistetaan kaikille,
– koulutusten laatu paranee ja valmistuvilla opiskelijoilla on aiempaa paremmat työelämävalmiudet,
– koulutuksia voidaan toteuttaa yhdenvertaisesti ja laadukkaasti,
– koulutuksia voidaan toteuttaa sekä Riverian että yhteistyökumppaneiden (yritykset) omissa ympäristöissä
– Riverian koulutuspalvelut kehittyvät ja niiden avulla voidaan paremmin vastata yritysten osaamistarpeisiin
– kuljettajien toiminnan mittausosaamisen ympärille syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeet edesauttavat Riverian operaattoriammattien koulutuksen laadun paranemista. Muodostuvan tietotaidon myötä syntyy uusia mahdollisuuksia kehittää ja digitalisoida opetusteknologiaa. Maa-ainesten ja puun saatavuus ja hyötykäyttö sekä raaka-aineen toimituskyky teollisuudelle paranevat. Maarakennus, puunkorjuu ja kaukokuljetus sekä louhinta tapahtuvat taloudellisemmin ja energiatehokkaammin.

Tällä hankekokonaisuudella laajennetaan aiemmin Riverian metsäalan kehittämishankkeissa karttunut osaaminen maarakennus- ja kaivosaloille sekä erityisesti syvennetään aiemmin opetuksessa hyödyntämättömän digitaalisen teknologian käyttöä ammatillisessa koulutuksessa.