In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
LOISTE VII

Verkostohanke ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen

Jaa

Ajankohta: 1.1.2020 – 30.6.2022

LOISTE VII -verkostohanke

LOISTE VII on Riverian hallinnoima ja Opetushallituksen rahoittama verkostohanke ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen. Riverian lisäksi hankkeen toteuttajina toimivat Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Kirkkopalvelut/STEP-Koulutus, Tohtori Matthias Ingmanin säätiö ja Pohjois-Savon opisto.

Hankkeen kustannusarvio ja rahoitus

  • Kokonaismenot 343 500 €
  • Opetushallituksen myöntämä valtionavustus 257 625 € (75 %) ja omarahoitus 85 875 € (25 %); Riverian osuus 17 054 €

Tavoiteltavat vaikutukset

Painopiste 1: Laadunhallinta on kokonaisvaltaista.

Koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan prosesseja on uudistettu luomalla yhtenäiset käytännöt organisaatioiden sisällä kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan. Itsearvioinnin toimintatapa ja yhteinen ymmärrys laadunhallinnasta ja sen merkityksestä kehittyvät uuden ammatillisen koulutuksen prosesseja tukevaksi. Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työpaikkaohjaajien ja työelämän edustajien osaaminen ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta kehittyy.

1. Laadunhallintajärjestelmän tilasta on luotu selkeä kokonaiskuva suhteessa laatustrategiaan. Laadunhallintaan liittyvät kehittämiskohteet on valittu ja kehittämistoimenpiteiden toteutus on aloitettu.

2. Laadunhallinnan kehittämistä on tehty henkilöstön, työelämän edustajien ja opiskelijoiden lisäksi myös muiden VA-hakuryhmän verkostojen kanssa.

3. Kuopion alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostossa on toteutettu vertaisarviointi.

Painopiste 2: Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohta.

Valtakunnallinen työelämäpalaute on kytketty osaksi koulutuksen järjestäjien laadunhallintaa. Laadun jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa, johon myös työelämän ja opiskelijoiden osallistuminen mahdollistetaan. Työelämäpalaute ja yhteinen näkemys työelämässä oppimisen prosesseista ohjaavat koulutuksen järjestäjien toimintaa osana laadunhallinnan kokonaisuutta.

4. Mallinnettu valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä on käytössä ja opiskelijoilta saatua palautetta työelämässä oppimisesta on verrattu työelämäpalautteiden tuloksiin.

5. Säännölliset tiedotus-, palaute- ja kehittämistilaisuudet työ- ja elinkeinoelämän edustajien, opiskelijoiden ja huoltajien kanssa ovat osa arjen laadunhallintaa.

Painopiste 3: Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa.

On otettu käyttöön systemaattinen tapa koota ennakointitietoa. Ennakointimalli tuo uusia näkökulmia strategiseen kehittämiseen. Ennakointi on luonteva osa toiminnan suunnittelua. Reaaliaikaisen ja ennakoivan mittariston tuottama tieto ohjaa yhä vahvemmin erityisesti tutkintokoulutusta ja työ- ja elinkeinoelämän palveluita. Tiedolla johtaminen on syventynyt.

6. On laadittu prosessikuvaukset ennakointimalleista ja esimerkkejä ennakointitiedon hyödyntämisestä.

7. On määritetty mittareita määrälliseen ja laadulliseen ennakointiin. Luotuja malleja on verrattu ja kokeiltu yhteistyössä hankeverkoston toimijoiden kesken.

Painopiste 4: Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti.

Toiminnan laadun arviointi ja parantaminen on systemaattista ja tavoitteellista. Laadun ja vaikuttavuuden jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa, johon myös työelämän ja opiskelijoiden osallistuminen mahdollistetaan. Toimintatavat ja käytännöt mittaamiseen ja tavoitteiden saavuttamisen seurantaan kehittyvät osana laatujärjestelmää.

8. Pohjois-Savon opiston ammatillisen koulutuksen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon laadulle on asetettu selkeät tavoitteet ja mittarit ja ne on otettu käyttöön.

LOISTE-verkosto on toiminut itäsuomalaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan verkostona vuodesta 2013. LOISTE-verkoston kehittämiä toimintamalleja ja hankkeiden tuloksia esitellään koulutuksen järjestäjien tiimeissä, sidosryhmäfoorumeilla ja nettisivuilla sekä Opetushallituksen järjestämissä tilaisuuksissa. Verkosto on laatinut mm. Käsikirjan virtuaalisesti toteutettavaan vertaisarviointiin.