Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös kuntayhtymään.

Luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee yhtymähallituksen jäseniä ja varajäseniä, yhtymävaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa sekä kuntayhtymän johtaja, rehtoria ja hänen varahenkilöä tai sijaista.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään Riverian verkkosivulla olevalla sähköisellä sidonnaisuusilmoitus-lomakkeella, joka varmistetaan sähköisellä allekirjoituksella.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi yhtymävaltuustolle kerran vuodessa.