Mietityttääkö opiskelijahaun persoonallisuustesti? Katso vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin! - Riveria
Jatkuva haku

Mietityttääkö opiskelijahaun persoonallisuustesti? Katso vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin!

Riveriassa otettiin vuoden 2024 alusta käyttöön soveltuvuuden arviointi jatkuvassa haussa. Arviointiin sisältyy yhtenä osana persoonallisuustesti. Tarkoitus on testata opiskelijan soveltuvuutta hakemalleen alalle sekä tarjota haastattelijoille työkaluja opiskelijavalintaan.

Miksi Riveriassa käytetään persoonallisuustestiä osana soveltuvuuden arviointia?

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveriassa otettiin vuoden 2024 alussa jatkuvan haun osalta kokeiluun vaiheistettu hakumalli, jonka tavoitteena on ollut selkiyttää ja yhtenäistää hakukäytänteitä sekä varmistaa hakijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Koulutukseen hakeutumisessa on kolme eri vaihetta: hakukelpoisuuden varmistaminen, soveltuvuuden arviointi, osa 1 ja soveltuvuuden arviointi, osa 2. Soveltuvuuden arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa hakija tekee verkkotestin, jolla on tarkoitus arvioida hakijan soveltuvuutta alalle. Soveltuvuusarvioinnin toisessa vaiheessa hakijat kutsutaan haastatteluun, jossa varmistetaan hakijan alalle soveltuvuus ja uravalinnan osuvuus. Tähän voi liittyä myös alakohtaisia tehtäviä.

Hakeutumisen käytänteitä kehitetään ja niihin tehdään tarvittaessa muutoksia näiden ensimmäisten vuosien kokeilun perusteella.

Pitääkö kaikkien hakijoiden tehdä persoonallisuustesti?

Ei. Riveriassa hakuvaiheen testi koskee jatkuvan haun hakijoita eli käytännössä aikuisia, jotka haluavat opiskella tutkinnon, hankkia uutta ammatillista osaamista tai täydentää jo olemassa olevaa osaamistaan. Malli on käytössä kaikilla aloilla niin suomenkieliseen kuin englanninkieliseen sekä englannin kielellä alkavaan koulutukseen.

Yhteisvalinnassa testit ovat käytössä vain niillä aloilla, jotka ovat jo aiemminkin hyödyntäneet soveltuvuuden arviointia. Tällaisia ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysala sekä kasvatusala.

Riveriassa kaksi kolmesta hakijasta hakeutuu ammatilliseen koulutuksen jatkuvan haun kautta ja kolmannes yhteishaussa. Jatkuvan haun käytännöistä sekä keväisin toteutettavasta yhteishausta löytyy lisätietoa tietoa Riverian nettisivuilta.

Millainen on Riverian opiskelijahaussa käytettävä persoonallisuustesti?

Kyseessä ovat tutkijoiden ja psykologien laatimat ja tieteellisesti validoidut testit, joilla arvioidaan muun muassa hakijan ongelmanratkaisutaitoja, päättelykykyä, työskentelytapoja ja ryhmätyövalmiutta.

Kognitiivisen kyvykkyyden testit pitävät sisällään numeerisen, verbaalisen ja mekaanisen kykytestin. Soveltumisen arviointiin käytetty testi riippuu alasta. Esimerkiksi tekniikan aloilla on käytössä numeeriset ja osassa myös mekaaniset kykytestit.

Testiin sisältyy myös itsearviointiosio, jossa hakija arvioi omia käyttäytymistaipumuksiaan. Osassa tutkinnoista sisältyy myös kognitiivista kyvykkyyttä mittaavia testejä. Hakija saa omasta arvioinnistaan raportin omaan käyttöönsä lyhyen ohjeen kera.

Mitä testi kertoo hakijasta?

Testien pohjalta haastattelijoille muodostuu raportti, jota he voivat hyödyntää haastattelussa arvioidessaan hakijan kiinnostusta, motivaatiota ja tavoitteita. Käytössä olevat testit eivät ratkaise valintaa vaan tuottavat lisätietoja hakijasta haastattelijoille.

Käytetäänkö kaikilla aloilla samaa testiä?

Testejä on räätälöity haettavan alan ja alalla opiskelun vaatimusten mukaisesti, joten testien sisällöt hieman vaihtelevat eri tutkinnoissa lukuun ottamatta kognitiivista kyvykkyyttä mittaavia testejä.

Miten tuloksia tulkitaan?

Käytännössä hakija kuvaa tapaansa motivoitua, innostua ja vuorovaikuttaa, toimia erilaisissa tilanteissa ja reagoida erilaisin asioihin.

Voiko käydä niin, että testituloksen vuoksi ei pääse lainkaan opiskelemaan?

Hakijan on tehtävä testi verkossa annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli testi on tekemättä, hän ei voi tulla valituksi hakemaansa koulutukseen. Testien tekeminen kertoo myös hakijan motivaatiosta hakeutua koulutukseen kyseiselle alalle.

Voiko testitulos myöhemmin muuttua?

Tulos on voimassa vain vuoden, jonka jälkeen hakija tekee sen uudelleen hakeutuessaan koulutukseen.

Voiko testitulosta hyödyntää muualla kuin Riverian opiskelijahaussa?

Hakijan tekemät testitulokset ovat voimassa vuoden, mikä tarkoittaa sitä, ettei hakijan tarvitse tehdä testiä uudelleen, mikäli hän hakeutuu saman vuoden aikana toiseen tutkintoon Riveriassa.

Jaa somessa: