Vanhustyön erikoisammattitutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Osaamisen kehittäminen on avainasemassa, kun ikäihmisten toimintaympäristö muuttuu ja ikääntyvien tarpeisiin pyritään vastaamaan entistä yksilöllisemmin. Tämän koulutuksen tarkoitus on vahvistaa vanhustyön osaamista ja mahdollisuutta kehittää henkilöstön hyvinvointia ja työilmapiiriä erilaisissa vanhustyön työtehtävissä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Erikoisammattitutkinto

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opintojen kesto:

1 - 2 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Kontaktiopetusta on kaksi päivää kuukaudessa, joista osa etäopetuksena.

Koulutuksen sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinto vahvistaa henkilöstön osaamista vanhusten toimintakyvyn arvioinnissa, tukemisessa ja seurannassa. Koulutus antaa laajasti hyödynnettävää osaamista vanhusten vaativiin sosiaali- ja terveysalan tehtäviin, esimerkiksi palveluohjaukseen, muistityöhön, ikävalmentamiseen ja saattohoitoon.

Koulutus antaa sinulle valmiudet työskennellä erilaisissa vanhustyön vastuutehtävissä. Lisäksi koulutus tarjoaa ajantasaista ja päivitettyä tietoa sekä työn että oman ammattitaidon kehittämiseen.

Koulutus kehittää kykyäsi arvioida laaja-alaisesti niin omaa kuin työyhteisösikin toimintaa sekä hyödyntää työhön liittyviä verkostoja. Käsitys itsestä vastuullisena vanhustyön kehittäjänä harjaantuu ja työhyvinvoinnin merkitys asiakkaan elämänlaadulle ja työssä jaksamiselle korostuu.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa on neljä osaamisalaa ja tutkintonimikettä:
- Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisala, Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT)
- Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala, Muistihoitaja (EAT)
- Ikävalmennuksen osaamisala, Ikävalmentaja (EAT)
- Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala, Saattohoitaja (EAT)

Mahdollista on suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia oman työtehtäväsi ja tavoitteidesi mukaan.

Koulutus on työelämäpainotteista, joten sinulla tulee olla työpaikka opintojen alkaessa.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Koulutus on maksuton. Opiskelijalla tulee olla tietokone, toimiva nettiyhteys sekä kuulokemikrofoni.

Opiskelijavalinta

Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat syventää gerontologista osaamistaan.

Joitakin tutkinnon osia voivat suorittaa myös muut, vahvan osaamisen omaavat eri alojen ammattilaiset. Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan, gerontologinen hoitotyö sekä elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittaminen edellyttävät kuitenkin osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon alalta.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 4 tai B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Mikäli hakijalla on ollut päihderiippuvuus, suosittelemme ennen alan opintoihin hakeutumista vähintään kahden vuoden raittiutta.
Pääsääntöisesti emme valitse korvaushoidossa olevia hakijoita opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa. Hakijan tulee ilmoittaa korvaushoidosta jo hakeutumisen yhteydessä, jotta yksilöllinen tilannearvio soveltuvuudesta voidaan tehdä.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelut järjestetään Teams-yhteydellä jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Opintojen jälkeen

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille suunnattujen palveluiden piirissä sekä kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla, joissa kohdataan ikääntyneitä ihmisiä.

Tulosta