Metsäalan perustutkinto | Metsäala

Metsäkoneenkuljettaja | Harvesterinkuljettaja | Kuormakoneenkuljettaja

Valtimolla on tarjottu sukupolvien ajan korkeatasoista metsäopetusta nykyaikaisella kalustolla. Työllistymisaste on Valtimolta valmistuvien osalta korkea. Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oma opintopolkunsa hänen osaamisensa ja tietotaitojensa mukaisesti. Jokaisen opiskelijan saattaminen työelämään on kunnia-asiamme.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

31.07.2023 - 10.01.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

11.01.2024

Opintojen kesto:

1,5 - 2 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Kampus:

Valtimo

Lähipäivät:

Lähiopetusta on maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.00.
Opetus maastossa on vuorotyöskentelyä kello 7.00-14.00 tai kello 12.30-19.30.

Koulutuksen sisältö

Riveria tarjoaa juuri räätälöityä opetusta. Osaava opetushenkilökunta ja nykyaikainen, moderni konekalusto takaavat tulevaisuuden huippuosaajien koulutuksen.
Metsäkoneenkuljettaja huolehtii metsäteollisuutemme tarvitseman raaka-aineen saatavuudesta.

Koulutuksemme antaa valmiudet toimia tärkeänä osana puuraaka-aineen matkaa kannolta tehtaalle luontoarvot ja hyvä metsänhoito huomioiden. Koulutuksen suorittanut pääsee oman elämänsä ajouralle!

Opintoihin voi hakeutua, vaikka metsäkonetyöstä ei olisi aikaisempaa kokemusta.

Opiskelu on selkeästi jaksotettu.
Opinnot aloitetaan metsäalan perusteilla, jonka jälkeen suuntaudutaan joko harvesterin- tai kuormatraktorin kuljettajaksi.

Opintojen aikana opitaan käyttämään metsäkonetta ja pitämään sen toimintakunnossa.
Metsäkoneen käyttö tulee tutuksi ensin simulaattoreilla ja koulun harjoituskentällä, jonka jälkeen opiskelijalla on riittävät valmiudet siirtyä metsätyömaalle.
Koneen kunnossapitoa ja itse metsässä työskentelyä harjoitellaan aluksi koulun harjoitustyömailla ja taitojen karttuessa siirrytään työssäoppimisjaksolle yrityksiin.

Työelämässä oppimisen jaksot opiskelija suorittaa hankkimallaan työpaikalla. Harjoittelupaikan löytämisessä avustetaan tarvittaessa.

Valinnaisena voi suorittaa C-ajo-oikeuden ja kuljettajatason ammattipätevyyden, joka oikeuttaa metsäkoneiden siirtokuljetuksiin.

Työelämän vaatimat korttikoulutukset sisältyvät opintoihin.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka viihtyvät metsässä ja luonnossa. Koulutus edellyttää kykyä oma-aloitteiseen työhön, jossa voi välillä vähän likaantua. Opintoihin voi hakeutua, vaikka konetyöstä ei olisi aikaisempaa kokemusta.

Nykyaikaisilla metsäkoneilla työskentely on parhaimmillaan toimistotyötä huikeilla maisemilla varustetussa tietoteknisessä konttorissa.
Työssä voi haastaa itsensä joka päivä ja samalla näkeä konkreettisen työnsä jäljen.

Opiskelijavalinta

Koulutuksen alkaessa on oltava voimassa oleva B-luokan ajo-oikeus. Ei koske oppivelvollisia.

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on viisi osaa:
1) esitietolomake 2) haastattelu 3) matematiikka 4) hahmottaminen ja tarkkaavaisuus sekä 5) motoriikka.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys:
1 pistettä –esitietolomake
2 pistettä – haastattelu
3 pistettä – hahmottaminen ja tarkkaavaisuus
2 pistettä – motoriikka
2 pistettä – matematiikka. Laskinta ei saa käyttää.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä.
Jos hakija ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, ei voi tulla valituksi.
Koe suoritetaan paikan päällä oppilaitoksessa.

Kokeita järjestetään
- 4. - 5.9.2023
- 9. - 10.10.2023
- 13. - 14.11.2023
- 11. - 12.12.2023
- 22. - 23.1.2024.Kutsu lähetetään sähköpostitse. Jos hakijan sähköpostiosoite muuttuu hakuaikana, ilmoitus hakuneuvonta@riveria.fi.

Perustiedot

B1.2 Sujuva peruskielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Työskentely alalla edellyttää suhteellisen hyvää yleiskuntoa.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, turvavarusteista, viranomaismaksuista ja C-ajo-oikeuteen liittyvistä maksuista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tietokone annetaan omaksi henkilökohtaiseen käyttöön opintojen alussa.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Metsäkoneenkuljettaja työllistyy yleensä metsäkoneyrityksiin tai itsenäiseksi yrittäjäksi. Työllistyminen myös muihin metsäalan työtehtäviin esimerkiksi raivaussaha- ja istutustöihin on mahdollista.

Tulosta