Työelämä ja johtaminen, Opetus ja kasvatus, Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op)

Koulutuksen tiedot

Aika ja paikka:

Aloitus 19.3.2024 (kesto 2,5 vuotta, yht. 36 koulutuspäivää), Joensuu

Kouluttaja:

Vastuukouluttajana teologian tohtori, dosentti, perhe- ja pariterapiakouluttaja ja työnohjaaja Lassi Pruuki, Dialogic Oy

Hinta:

6800 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

19.01.2024

Ilmoittautuminen

Kenelle

Koulutus on suunnattu ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan työnohjaajina ja prosessikonsultteina. Koulutus edellyttää vähintään opistotason peruskoulutusta ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai sitä lähellä olevista prosesseista

Koulutus on soveltuu mm. kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisöjen kehittämis- ja henkilöstötehtävissä toimiville.

Koulutuksen tavoite

Voimavarakeskisestä työnohjaajakoulutuksesta opiskelija oppii valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja prosessikonsulttina. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutuksessa opiskelija oppii asiakkaita arvostavia voimavarakeskeisiä lähestymistapoja, jotka tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa.

Koulutusohjelman laajuus on 60 opintopistettä ja se kestää 2,5 vuotta. Koulutus rakentuu 36 lähiopetuspäivästä, vertaisryhmätyöskentelystä, etäopiskelusta sekä työnohjausharjoittelusta.

Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n (Story) asettamat kriteerit työnohjaajakoulutukselle, mikä mahdollistaa osallistumisen työnohjaajapalvelujen kilpailutuksiin.

Koulutuksen käynyt voi hakea Storyn jäsenyyttä ja liittyä Dialogiset työnohjaajat – verkostoon.

Miten puhua siten, että toinen haluaa kuunnella ja kuunnella siten, että toinen haluaa puhua?” (William Isaacs)

Ydinsisältöalueet

 1. Voimavarakeskeisen työnohjauksen yleistaidot
 2. Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 3. Dialogisuus
 4. Reflektiivisyys
 5. Narratiivisuus
 6. Ratkaisukeskeisyys
 7. Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Osaamistavoitteet

Käytännönläheisen koulutus sisältää teorian rinnalla runsaasti käytännönharjoittelua ja koulutuksen erityinen anti on taidoissa, joita opiskellaan.

1.     Voimavarakeskeisen työnohjauksen yleistaidot

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • hahmottaa voimavarakeskeisen työnohjauksen filosofiset juuret ja perusperiaatteet
 • kuvata voimavarakeskeisen työnohjauksen erityisluonteen osana suomalaista työnohjauskenttää
 • selittää työnohjauksen suhteen muihin ohjausmuotoihin
 • soveltaa voimavarakeskeisiä viitekehyksiä työnohjauksessa tarkoituksenmukaisesti eri käyttökonteksteissa
 • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa työnohjaajana
 • kehittää omaa ammattitaitoaan

2.     Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä sosiaalisen konstruktionismin keskeiset filosofiset periaatteet
 • ilmaista työnohjauksen perustehtävän, luonteen ja merkityksen osana työn kokonaisuutta
 • rakentaa yhdessä asiakkaiden kanssa turvallisen ja luottamuksellisen yhteistyökontekstin sekä ylläpitää sitä koko työskentelyprosessin ajan
 • keskustella asiakkaiden kanssa siten, että heidän ”toimijuuden tuntonsa” vahvistuu
 • yhdessä asiakkaiden kanssa luoda tavoitteita työnohjaukselle
 • yhdessä asiakaan kanssa arvioida asetettujen tavoitteiden toteutumista yhteistyöprosessissa

3.     Dialogisuus

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • nimetä dialogisuuden keskeiset käsitteet ja periaatteet
 • kuunnella asiakasta
 • osoittaa myötätuntoa asiakkaiden kertomaa kohtaan siten, että asiakkaat kokevat keskustelun helpottavana ja uusia näkökulmia luovana
 • tarkastella ja muovata omaa tapaansa olla ja keskustella siten, että asiakkaat kokevat olonsa turvalliseksi ja itsensä hyväksytyiksi
 • kuunnella itseään ja hyödyntää omaa sisäistä dialogiaan asiakkaita hyödyttävällä tavalla
 • rakentaa keskustelua moniääniseksi siten, että osallistujat hyötyvät kuulemistaan erilaisista näkökulmista

4.     Reflektiivisyys

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvata reflektiivisyyden perusidean ja erilaiset käytännön toimintatavat
 • ohjata keskustelua siten, että ohjattavat tarkastelevat kriittisesti omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja löytävät niille vaihtoehtoja
 • reflektoida omia arvojaan, uskomuksiaan ja toimintatapojaan

5.     Narratiivisuus

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • nimetä narratiivisuuden keskeiset käsitteet
 • ohjata työnohjauskeskustelua siten, että asiakkaat löytävät vaihtoehtoisia tarinoita suhteestaan työhön, työyhteisöön ja organisaatioon

6.     Ratkaisukeskeisyys

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvata ratkaisukeskeisyyden keskeiset periaatteet
 • käyttää ratkaisukeskeisiä kysymyksiä ja menetelmiä osana voimavarakeskeistä kokonaisviitekehystä

7.     Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa oman erityislaatuisuutensa työnohjaajana
 • jäsentää oman kasvuhistoriansa, elämänkokemuksensa ja työkokemuksensa mahdollista merkitystä omaan tapaansa olla ja toimia työnohjaajana
 • selittää etikan ja eettisyyden aseman ja merkityksen osana työnohjausta
 • tunnistaa omaan toimintaansa liittyviä eettisiä kysymyksiä
 • reflektoida eettisiä näkökulmia omassa toiminnassaan
 • kykenee toimimaan eettisesti korkeatasoisesti myös haastavissa tilanteissa
 • auttaa asiakkaita tunnistamaan eettisiä pulmia omassa työelämässään
 • auttaa asiakkaita reflektoimaan työelämän eettisiä pulmia

Osaamisen arviointi

Opiskelijan osaaminen arvioidaan kokonaisuutena asteikolla hyväksytty-hylätty. Koulutus on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelijan osaaminen voidaan koulutuksen päättyessä arvioida vähintään koulutuksen osaamisperusteiden tasoiseksi.

Osaamisen arviointi perustuu videoituun ja paikan päällä toteutettuun asiakastyöskentelyyn, ammatti-identiteettiä koskevaan videointiin ja reflektioon, yhteiseen työskentelyyn lähiopetuspäivissä, vertaisryhmien raportteihin sekä opinnäytetyöhön. Opinnäytetyön perusideana on, että opiskelija osoittaa sisäistäneensä voimavarakeskeisen työnohjauksen keskeisen sisällön.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähipäiviin (mahdolliset poissaolot tulee korvata kouluttajien kanssa sovittavalla tavalla) ja kaikkien tehtävien hoitamista hyväksytysti.

 • Opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa käyttää työtehtävissään oman alansa ammatillisia käsitteitä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti.
 • Opiskelija osaa käyttää opittuja prosesseja, menetelmiä ja välineitä työnohjauksessa tarkoituksenmukaisesti.
 • Opiskelija osaa kuvata osaamistaan, vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan työnohjaajana.
 • Opiskelija osaa havainnoida ja kuvata omaa ja toisten toimintaa ja toiminnan vaikutuksia.
 • Opiskelija osaa pohtia työnohjausyhteistyöhön mahdollisesti sisältyviä pulmia rakentavasti yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Opiskelija osaa toimia työnohjaajana läpinäkyvästi ja eettisesti.

Koulutuksen laajuus ja työskentelymuodot

Koulutusohjelman laajuus on 60 opintopistettä ja se kestää 2,5 vuotta. Koulutus rakentuu 18 x 2 päivän jaksosta eli 36 lähiopetuspäivästä, jotka sisältävät teorian opiskelua, työnohjausharjoittelun työnohjausta ja oman työnohjaajaidentiteetin tutkimista. Ohjattu etäopiskelu sisältää vertaisryhmätyöskentelyä (80 oppituntia), työnohjausharjoittelua (80 t), kirjallisuuteen perehtymistä sekä opinnäytetyön.

Koulutuksessa oppiminen ja opiskelu perustuu osallistavaan ja prosessoittavaan työskentelyyn, mikä edellyttää aktiivista osallistumista ja sitoutumista lähiopetuspäiviin.

Tarkempi aikataulu

Lähiopetuspäivät julkaistaan pian

Kouluttajat

Lassi Pruuki, TT, dos. perhe- ja pariterapiakouluttaja, työnohjaajakouluttaja (koulutuksen johtaja)

Nana Harmonen, sosionomi, perhe- ja pariterapeutti

Aapo Pääkkö, Sosionomi, VET-perheterapeutti ja työnohjaajakouluttaja

Koulutus järjestetään yhteistyössä Dialogic Oy:n kanssa (www.dialogic.fi).
Dialogic on tunnettu ja arvostettu työnohjaajakoulutuksen järjestäjä Suomessa ja heidän kouluttajansa ovat alan vankkoja asiantuntijoita.

Koulutuksen hinta

6800 euroa (arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus)

Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjausharjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Huom! Opiskelijalle ei tule lisäkustannuksia koulutustyönohjauksen ostamisesta.

Osallistumismaksu laskutetaan lukukausittain (5x 1360 €), aina lukukausien alussa. Osallistumismaksu on myös mahdollista maksaa sovittaessa pienemmissä (400 €) erissä jokaisen lähijakson yhteydessä.

Osallistujamäärä

Koulutukseen otetaan max. 12 opiskelijaa, jotka valitaan hakemusten ja soveltuvuushaastattelun perusteella.

Koulutus on suunnattu mm. kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisöjen kehittämis- ja henkilöstötehtävissä toimiville. Opiskelijoilla on myös oltava vähintään opistotasoinen peruskoulutus sekä omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta tai sitä lähellä olevista prosesseista.

Hakeminen koulutukseen ja opiskelijavalinnat

 1. Täytä ensin nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu -kohdasta.
 2. Lähetä lisäksi hakemus kesäyliopistolle sähköpostitse.
 • hakijan nimi, ikä ja yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahdollisesti aikaisemmatkin)
 • muut koulutukset, joilla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta/konsultaatioista
 • mahdollinen kokemus omasta terapiasta (ei tarvitse olla)
 • selvitys siitä miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan tämän hetken elämäntilanteesta


Hakemukset tulee toimittaa 14.1.2024 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: kesayliopisto@riveria.fi

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään la 27.1.2024 etäyhteyksin. Hakemusten arvioinnista sekä opiskelijavalinnasta vastaa koulutuksen johtaja.

Koulutushakemukset muuttuvat sitoviksi viimeisenä hakupäivänä 14.1.2024, jonka jälkeen osallistumista ei voi peruuttaa maksutta. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Koulutuksen toteutuminen varmistuu opiskelijavalintojen jälkeen. Kesäyliopisto lähettää koulutukseen valituille kutsukirjeen, kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.

”Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska moni kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia, vahvistaa luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa.
Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta samalla lämmöllä kuin kollegani suosittelivat sitä minulle!”
Kati Lämsä, työterveyspsykologi ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, Emotia Oy – Oulu

Maksaminen ja peruutusehdot

Kesäyliopiston koulutusten peruutusehdot

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Marja Hyttinen, p. 050 374 1066, marja.hyttinen@riveria.fi

Apua ilmoittautumiseen

Kesäyliopisto
013 244 2540
kesayliopisto@riveria.fi

Tulosta