Työelämä ja johtaminen, Opetus ja kasvatus, Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)® 20 op // kesäyliopisto

Koulutuksen tiedot

Aika ja paikka:

13.10.2023–27.4.2024 (yht. 18 koulutuspäivää), Joensuu

Kouluttaja:

CNVC Certified Trainer Hanna Savanna

Hinta:

3150 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

13.09.2023

Ilmoittautuminen

Kenelle

Ihmisten parissa työskentelevät henkilöt. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille. Kohderyhmään kuuluvat lisäksi muun muassa HR-ammattilaiset, yrittäjät ja kaikki itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneet.

Kuvaus

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutuksessa tutkitaan eri tavoin, miten olemme oppineet ja tottuneet toimimaan vuorovaikutustilanteissa. Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa sekä työpaikalla että yksityiselämässä. Lisäksi koulutus antaa konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun.

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat?
Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä?
Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten “takana”?

Koulutuksen sisältö

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutuksessa tutkitaan eri tavoin, miten olemme oppineet ja tottuneet toimimaan vuorovaikutustilanteissa. Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa sekä työpaikalla että yksityiselämässä. Lisäksi koulutus antaa konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun.

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin (NVC). NVC-menetelmällä pyritään selkeyttämään kuuntelemista ja puhumista. NVC-prosessin opiskelu kehittää tunnetaitojemme lisäksi myös tarvetaitojamme. Koulutuksen tavoitteena on tukea yhteyden rakentamista ja säilyttämistä itseen ja toisiin haasteellisissa tilanteissa, lisätä kykyä tarkkailla omia ajatuksiaan, tunteitaan ja tarpeitaan sekä valita tietoisesti ja tarvelähtöisesti, miten toimia eri tilanteissa omien arvojensa mukaisesti myös toisten tarpeet huomioiden. Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden ja tarpeiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja tarvitaan monella alueella. Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja onneksi vuorovaikutus- ja empatiataitoja voikin oppia, harjoitella ja kehittää. Empatia, eli yhteyden rakentaminen itseen ja toiseen tarvelähtöisesti kuuntelemalla, on NVC-koulutuksen lähtökohta.

Opetuksen tavoitteet
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa
• toimia rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajana haastavissa tilanteissa henkilöiden kanssa, joilla on vaikeuksia ilmaista itseään rakentavasti
• tukea asiakasta käyttämään omia voimavarojaan parempien vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi
• rauhoittaa ja rohkaista asiakasta suuntaamaan toimintaansa rakentavaan vuorovaikutukseen

Suoritustapa

Koulutus koostuu neljästä osaamisalueesta, joiden sisältöjä työstetään lähiopetusjaksoilla ja ohjattuna etäopiskeluna.
Koulutuksen kokonaiskesto on 10 kuukautta ja se sisältää 18 lähiopetuspäivää, jotka toteutetaan 2 päivän jaksoissa (perjantai ja lauantai). Koulutukseen osallistuvalta opiskelijalta edellytetään tietokoneen peruskäyttötaitoja sekä mahdollisuutta käyttää tietokonetta opintojen aikana. Koulutuspäivinä käsitellään lähipäivien välillä tehtäviä empatiaharjoituksia ja muita välitehtäviä. Välitehtävät sisältävät myös oppimispäiväkirjan kirjoittamista ja muuta omien taitojen arviointia. Empatiaharjoituksia tehdään oman empatiaparin ja -perheen kanssa viikoittain. Suoritettuaan hyväksyttävästi kaikki lähijaksot ja välitehtävät opiskelija saa todistuksen Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutuksen suorittamisesta. Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Koulutuksen lähipäivät (pe-la klo 9–17) toteutetaan yhdeksässä jaksossa
Lähipäivät 1 ja 2 (pe-la) 13.–14.10.2023
Lähipäivät 3 ja 4 (pe-la) 3.–4.11.2023
Lähipäivät 5 ja 6 (pe-la) 24.–25.11.2023
Lähipäivät 7 ja 8 (pe-la) 15.–16.12.2023
Lähipäivät 9 ja 10 (pe-la) 12.–13.1.2024
Lähipäivät 11 ja 12 (pe-la) 2.–3.2.2024
Lähipäivät 13 ja 14 (pe-la) 1.3.–2.3.2024
Lähipäivät 15 ja 16 (pe-la) 22.–23.3.2024
Lähipäivät 17 ja 18 (pe-la) 26.–27.4.2024

Koulutuksen lähipäivät järjestetään Joensuussa, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuspäivien tarkempaan sisältöön voit tutustua Savanna ConneXionsin sivuilla täällä >>

Koulutuksen osaamistavoitteet

Koulutuksen neljä osaamisaluetta ovat:
1) Ymmärtää paremmin itseä ja muita,
2) Soveltaa NVC-prosesssin askelia elämässään,
3) Kuunnella toista ja ilmaista itseään rakentavasti sekä
4) Arvioida omia kuuntelemisen ja kohtaamisen taitoja.

 1. Itsen ja muiden ymmärtäminen
  Osion suoritettuaan opiskelija osaa:
  • rakentaa yhteyttä ja säilyttää sen itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa
  • tarkkailla ajatuksiaan, tunteitaan ja tarpeitaan sekä valita tietoisesti, miten erilaisissa -haasteellisissakin – tilanteissa toimii.
 2. NVC-prosessin askelten soveltaminen elämässään
  Osion suoritettuaan opiskelija osaa:
  • ymmärtää sanavalintojen merkityksen
  • erottaa havainnot ja tulkinnat vaivatta toisistaan
  • tunnistaa ja hyväksyä omat tunteensa ja tarpeensa syyttämättä niistä muita ihmisiä tai olosuhteita
  • käyttää tunne- ja tarvesanastoa sujuvasti
  • ymmärtää, että epämukavalta tuntuvat tunteet johtuvat tyydyttymättömistä, universaaleista tarpeista ja miellyttävältä tuntuvat tyydyttyneistä tarpeista
  • esittää tarkkoja pyyntöjä vaatimusten sijaan
 3. Rakentava kuuntelu ja itsensä ilmaisu
  Osion suoritettuaan opiskelija osaa:
  • kuunnella toista empaattisesti (= johdattelematta, peilaamalla toisen kokemusta vahvistamatta tai lisäämättä siihen omia mielipiteitään tai arvioitaan)
  • kieltäytyä yhteyttä vaalien ja ottaa toisen kieltäytymisen rakentavasti vastaan
  • tukea muita ihmisiä ristiriitatilanteissa jopa sovittelemalla
 4. Omien kuuntelemisen ja kohtaamisen taitojen arviointi
  Osion suoritettuaan opiskelija osaa:
  • reflektoida omaa toimintaansa ja kehittyä sen pohjalta

Osaamisen arviointi
Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Koulutus on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelijan osaaminen koulutuksen päätyttyä voidaan arvioida vähintään koulutuksen osaamistavoitteiden tasoiseksi. Osaamisen arviointi perustuu: henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatimiseen, kirjallisiin välitehtäviin, valmennusharjoitteluun sekä päättötyöhön. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa koulutuspäivissä.

Kustannukset

3150 € sis. kouluttajien jakaman materiaalin. Maksu laskutetaan 5 erässä koulutuksen aikana. Koulutus on mahdollista maksaa sovittaessa myös pienemmissä erissä ennen jokaista koulutusjaksoa (9* 350 €).

Lisäksi tulevat materiaalikulut n. 100 €.

Materiaali hankitaan itse koulutuksen toteutumisen vahvistumisen jälkeen. Materiaalit eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Tilaa tästä materiaalipaketti >>

o Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus (Marshall B. Rosenberg)
o Sovittelun taito (Liv Larsson)
o Tunne- ja tarvekortit + korttipelejä (kirjanen).

Koulutukseen ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi viimeisenä ilmoittautumispäivänä 13.9.2023, jonka jälkeen osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Koulutuksen toteutuminen varmistuu opiskelijavalintojen jälkeen. Kesäyliopisto lähettää osallistujille kutsukirjeen, kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.

Lue lisää

Kouluttaja
CNVC Certified Trainer Hanna Savanna ja vaihtuvat RVO-assistentit.
Tutustu Hannaan täällä>>

Koulutuksen on käynyt jo yli 250 ihmistä eri ammattiryhmistä ja elämäntilanteista.
Kurkkaa aiempien opiskelijoiden kokemuksia täältä >>

Mitä on NVC?
Nonviolent Communication eli NVC on amerikkalaisen psykologian tohtori Marshall B. Rosenbergin (1934–2015) kehittämä vuorovaikutusprosessi. Se perustuu humanistiseen psykologiaan, jonka muita tunnettuja edustajia ovat Abraham Maslow ja Carl Rogers. NVC on käytössä yli 60 maassa. Kattojärjestönä toimii Rosenbergin perustama The Center for Nonviolent Communication (CNVC), joka sertifioi kansainväliset kouluttajat.
Lue lisää täältä>>

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)® on Savanna ConneXionsin rekisteröity tavaramerkki. Nimikettä saavat käyttää vain Savanna ConneXionsin koulutuksista valmistuneet.

Maksaminen ja peruutusehdot

Kesäyliopiston koulutusten peruutusehdot

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Marja Hyttinen | marja.hyttinen@riveria.fi | 050 374 1066

Apua ilmoittautumiseen

Kesäyliopisto
013 244 2540
kesayliopisto@riveria.fi

Tulosta