Riveria järjesti ensimmäisen huoltajafoorumin

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Riveria järjesti ensimmäisen huoltajafoorumin

Opettaako Riveria?

Joensuussa 14.11.2018 järjestettyyn huoltajafoorumiin osallistui yli 30 Riveriassa opiskelevan nuoren huoltajaa. Huoltajafoorumin toteuttaminen on yksi tapa tehdä yhteistyötä huoltajien kanssa ja samalla kuulla heitä ammatillisen koulutuksen kehittämiseen liittyvissä asioissa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013).

Ensimmäisen huoltajafoorumin tavoitteena oli kuulla huoltajien näkemyksiä ammatillisesta koulutuksesta ja sen kehittämisestä teemalla ”Opettaako Riveria?”.

Tilaisuudessa henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat kysyivät vanhempien näkemyksiä henkilökohtaistamiseen, työpaikalla ja koulussa opiskeluun, opiskeluhuoltoon sekä ryhmähenkeen liittyvistä asioista sekä vastailivat huoltajien kysymyksiin.

Huoltajista muodostettiin kuusi ryhmää, joista kaikki kävivät keskustelun edellä mainituista aiheista.

Ohessa on kuvattu ne asiat, joita huoltajat toivoivat kehitettävän pienryhmissä käydyn keskustelun pohjalta.

Henkilökohtaisen ohjauksen riittävyys askarrutti

Pienryhmissä käytyjen keskusteluiden perusteella kokemukset ammattiin opiskelevien opiskelijoiden saamasta ohjauksesta olivat vaihtelevia. Eroja oli aloittain, mutta myös yksittäisten opettajien välillä. Ammattiin opiskelua ohjaaviin suunnitelmiin sisältyvien merkintöjen ja myös osaamisen arviointia koskevien arviointien todettiin tulevan usein myöhässä.

Osa oli huolissaan siitä, etteivät opettajat olleet aina tarvittaessa paikalla. Vanhemmat olivat huolissaan myös siitä, että opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta riittävästi harjoitella työtehtäviä ja ammatin vaatimia taitoja oppilaitoksessa.

Ammatillisten tutkinnon osien opetuksen taso vaihtelee

Huoltajien palaute ammatillisten tutkinnonosien opetuksen tasosta oli vaihtelevaa. He olivat huolissaan etenkin opetuksen määrästä, sillä ”koulupäivät” ovat usein lyhyitä ja viikot hajanaisia. Sen sijaan opetuksen laatua pidettiin pääsääntöisesti hyvänä.

Huoltajat toivoivat, että opiskelutekniikoiden opetusta lisättäisiin ja opiskelun organisointia parannettaisiin, etenkin työjärjestyksiin on tullut usein muutoksia ja muutoksista on ilmoitettu viime tipassa tai joskus ei lainkaan.

Yhteisten tutkinnon osien opetuksen integrointi ammatillisiin ja kahden tutkinnon opintojen organisointi kuntoon

Yhteisten tutkinnonosien opintoja tulisi huoltajien mielestä yhdistää paremmin ammatillisiin opintoihin, mikä lisäisi opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja edistäisi oppimista. Yhteisten tutkinnonosien opetusta tulisi suunnitella myös siten, että tekemistä olisi enemmän ja odottelua vähemmän. Lisäksi voisi pohtia, pitäisikö yhteisten aineiden opetusta olla läpi koko opintojen, ei vain opintojen alkuvaiheessa.

Päällekkäisyydet yhteisten aineiden opetuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen välillä tulisi minimoida. Opettajien pätevyys arvioitiin hyväksi, mutta opetusjärjestelyt paikoin sekaviksi. Ongelmia nähtiin olevan etenkin kahden tutkinnon opinnoissa: lukiojaksojen ja ammatillisten opintojen yhdistämisessä.

Verkkotehtävien osalta huoltajat antoivat kiitosta nopeasta palautteesta. He olivat myös sitä mieltä, että yhteiset aineet ovat tärkeä perusta oppimiselle.

Työpaikoilla opiskelu edistää oppimista, mutta edellyttää ohjausta

Huoltajien kokemus on, että ongelmista huolimatta työpaikoilla tapahtuu paljon oppimista. Suurta huolta kannettiin työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta, etenkin ohjausresurssien riittävyydestä. Opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien tietämys työssäoppimisjakson tavoitteista (= tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksista) nähtiin puutteellisiksi ja osaamisvaatimuksissa koettiin olevan isoja eroja työssä oppimispaikkojen välillä.

Huoltajien näkemyksen mukaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaavat koulutussopimukset eivät aina ole ajan tasalla ja työtehtävät ovat usein liian yksitoikkoisia. Opettajien tulisi käydä työpaikoilla säännöllisesti tapaamassa opiskelijoita.

Ryhmävalmentajan tulisi olla nykyistä aktiivisemmin yhteydessä huoltajiin

Suurimmassa osassa ryhmiä huoltajat kokivat, että ryhmähenki opiskelijoiden välillä on hyvä. Kaikissa ryhmissä näin ei kuitenkaan ole. Toiveena on, että ryhmävalmentajat olisivat enemmän ja säännöllisemmin yhteydessä huoltajiin niin negatiivisissa kuin positiivissakin asioissa. Huoltajille pitäisi tiedottaa paremmin myös opiskeluryhmässä tapahtuvista muutoksista.

Yhdessä tekemistä opiskelijoilla voisi olla nykyistä enemmän. Foorumiin osallistuneet huoltajat pitivät ryhmäytymistä tärkeänä ja siihen pitäisikin oppilaitoksessa ja aloilla panostaa.

Huoltajat esittivät myös toiveen siitä, että ammattiin opiskelevilta tulisi myös vaatia enemmän oppimista edistävää työtä ja tekemistä, kuten kotiläksyt.

Opiskeluhuollon palvelut

Huoltajien kokemusten mukaan luokissa, opiskeluryhmissä on usein levotonta. Toisen vuoden opiskelijoiden osalta työrauhan katsotaan parantuneen. Kiusaamista ei ole huoltajien mukaan esiintynyt ja luokkahenki on pääsääntöisesti hyvä. Erityistä huolta kannettiin siitä, että miten opiskelijat sitoutuvat opiskeluun, jos opettajatkaan eivät aina ole paikalla.

Ammattiin opiskeleville annettavat tehtävät koettiin liian helppoina, joten niihin voisi kiinnittää nykyistä enemmän huomioita. Ikäväksi koetettiin myös se, etteivät opettajat aina tarkista antamiaan tehtäviä. Lisäksi todettiin, ettei itsenäinen opiskelu usein onnistu, joten tukea ja ohjausta tarvitaan.

Huoltajien kokemusten mukaan opiskelijat pääsevät hyvin terveydenhoitajalle ja kuraattorille. Tältä osin palvelut ovat saavutettavissa. Sen sijaan erityistä tukea ei saa työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana riittävästi ja koulussa sitä saa vaihtelevasti tutkinnosta riippuen. Opetuksen eriyttäminen ei onnistu riittävän hyvin.

Miten eteenpäin?

Huoltajafoorumin työskentelyn tuloksia hyödynnetään Riveriassa ammatillisen koulutuksen arjen käytänteiden kehittämisessä. Tuloksia on käsitelty opiskelijafoorumilla, kuntayhtymän johtoryhmässä ja toimialojen johtotiimeissä. Tuloksista on tiedotettu opiskelijoiden huoltajia Wilman kautta ja tulokset on julkaistu myös Riverian viikkotiedotteessa henkilöstölle ja nettisivuilla (www.riveria.fi).